Kolektivno osiguranje

Broj: SPKS-153/16

MUP KANTONA SARAJEVO
ministru – za informaciju
Komisiji za provođenje tenderske procedure radi odabira najpovoljnije osiguravajuće kuće za zaključivanje ugovora o kolektivnom osiguranju uposlenika MUP-a KS

 VEZA: Naš akt broj: SPKS-153/16 od 31.03.2016. godine, od 24.06.2016. godine i 28.09.2016. godine

 Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo je razmatrao i donio Odluku da navedena komisija pokrene proceduru zaključivanja ugovora kolektivnog osiguranja za uposlenike našeg ministrastva, pod sljedećim uslovima-kriterijima:

 • Naknada za slučaj smrti usljed bolesti u iznosu od 10.000,00 KM,
 • Naknada za slučaj nezgode nestretnog slučaja:
  1. smrt usljed nesretnog slučaja u iznosu od 40.000,00 KM,
  2. invaliditet usljed nezgode u iznosu od 100.000,00 KM,
 • Troškovi liječenja u iznosu od 5.000,00 KM,
 • Bolničko liječenje po danu u iznosu od 15,00 KM.

Pored navedenog, jedan od uslova za zaključivanja ugovora mora biti tablica invalidnosti sa jasno definisanim uslovima osiguranja.

Shodno navedenom, sindikat zahtijeva da se prema navedenim kriterijima raspiše tender za zaključivanje ugovora o pružanju usluga kolektivnog osiguranja za uposlenike našeg ministarstva.

         S poštovanjem,    

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Broj: SPKS-153/16
Datum: 28.09.2016. godine

MUP KANTONA SARAJEVO
ministru – za informaciju
Komisiji za provođenje tenderske procedure radi odabira najpovoljnije osiguravajuće kuće za zaključivanje ugovora o kolektivnom osiguranju uposlenika MUP-a KS

 PREDMET:  Kolektivno osiguranje, dopis, d o s t a v lj a  s e;

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo zahtjeva da se u što kraćem periodu organizuje sastanak navedene komisije i izdefinišu prioriteti u vezi sa aktivnostima na zaključivanju povoljnije police kolektivnog osiguranja za uposlenike našeg ministrastva.

         S poštovanjem,    

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Kolektivno osiguranje

Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, urgencija

Broj: SPKS-493/16

Skupština Kantona Sarajevo – predsjedateljici 
Vlada Kantona Sarajevo – premijeru
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS – ministru
Uprava policije MUP-a KS – policijskom komesaru
Office of the High Representative – OHR

         Obzirom da su do sada izostale konkretne aktivnosti na donošenju gore navedenih propisa, prevashodno od strane MUP-a Kantona Sarajevo, kao predlagača, koristimo ovu priliku da još jednom urgiramo na donošenje istih, uz učešće i usaglašavanje sa ovim sindikatom, jer se direktno tiču radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa policijskih službenika,  te su planirani u ovoj godini programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.   
      Posebno želimo naglasiti da smo, kao socijalni partner, konkretnim prijedlozima davali svoj doprinos na uređenju pomenute oblasti, što je u interesu, kako Vlade Kantona Sarajevo, tako i ovog sindikata.

Takođe, smatramo potrebnim istaći da se propisi koji se odnose na oblast unutrašnjih poslova, (Zakon o unutrašnjim poslovima, Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo i podzakonski akti koji se odnose na navedeno) ne mogu donositi ili mijenjati bez mišljenja i učešća sindikata kao socijalnog partnera.

         Nažalost, moramo konstatovati da je od strane ministra unutrašnjih poslova upućen Nacrt Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, čiji tekst nije dostavljen ovom sindikatu na mišljenje, što smatramo nedopustivim.

         Shodno navedenom, zahtjevamo da ministar unutrašnjih poslova ovom sindikatu odmah dostavi tekst Nacrta Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, za koji smo dobili saznanja da je isti uputio na dostavljanje potrebnih mišljenja određenim organima, ali ne i ovom sindikatu.

Takođe, tražimo da se ubrza procedura upućivanja Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo radi njegovog konačnog donošenja, za koji smo, do sada, u više navrata od strane premijera Vlade Kantona Sarajevo dobili obećanje da će isti biti donesen u dogovoru sa ovim sindikatom, ali je izostala konkretna aktivnost od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, iako ovaj sindikat smatra donošenje navedenog propisa prioritetnim, na šta je u više navrata ukazivano i izvršenim budžetskim revizijama od strane nadležnih organa.

         Pored toga, na jednoj od sjednica Skupštine Kantona Sarajevo inicirane su određene aktivnosti koje imaju za cilj eventualno donošenje izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, pa s tim u vezi, zahtjevamo da o istim upoznate ovaj sindikat i dostavite eventualno pripremljeni tekst izmjena i dopuna navedenog zakona.

         S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, urgencija

Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Broj: SPKS-493/16

Vlada Kantona Sarajevo – premijeru
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS – ministru

VEZA: Naš akt broj: SPKS-493/16 od 19.10.2016. godine

U više navrata do sada smo, kako pismenim putem, tako i u formalnim i neformalnim sastancima i susretima ukazivali na potrebu donošenja Zakona o platama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, što smo posebno obrazložili našim aktom broj i datum veze.

Dana 16.09.2016. godine od strane Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, ministru je dostavljen tekst pomenutog prijedloga Nacrta zakona koji je podržan od strane ovog sindikata, a u kojem su izmijenjene određene odredbe utvrđene ranijim nacrtom zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 62/16), općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 48/16) i Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16), koji su doneseni u međuvremenu.

Sindikat policije Kantona Sarajevo je zahtijevao da se izvrši procjena neophodnih finansijskih sredstava koja bi podrazumijevala primjenu koeficijenata za obračun plate utvrđenih u federalnom propisu i prema osnovici od 315,00 KM.

Obzirom da do danas prijedlog nacrta nije dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, potrebno je što hitnije  da ministar unutrašnjih poslova poduzme neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi Vlada Kantona Sarajevo uz pribavljena mišljenja utvdila konačan tekst nacrta pomenutog propisa.

Ukoliko smatrate potrebnim dodatno usaglašavanje u pogledu osnovice za obračun, stojimo Vam na raspolaganju, te predlažemo sastanak na kojem će, pored premijera i ministra unutrašnjih poslova, biti prisutan i ministar finansija.

Potrebno je da ovaj sindikat pismeno upoznate u pogledu našeg zahtjeva za gore navedenu osnovicu, te date eventualno Vaš prijedlog, radi konačnog usaglašavanja, prema kojem bi se i izvršila finansijska procjena u pogledu neophodnih sredstava, a koja je uslov za donošenja samog propisa.

         S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Radno vrijeme policijskih službenika, prijedlog

Broj: SPKS-464/16

MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA POLICIJE
policijskom komesaru

Želim Vas upoznati sa činjenicom da se Upravnom odboru Sindikata policije Kantona Sarajevo obratio veći broj članova sindikata – policijskih službenika koji su izrazili svoje nezadovoljstvo organizacijom radnog vremena po principu rada 8/24.

Analizirajući navedenu temu, na sjednici održanoj dana 12.10.2016. godine, upravni odbor je zaključio da je takvom organizacijom radnog vremena došlo do:

 • uvećanja stvarnih troškova prevoza na posao i sa posla, a naknade za tu svrhu su ostale na ionako nedovoljnom nivou,
 • moguće je da isto utiče i na korištenje bolovanja,
 • demotivirajuće se djelovalo na policijske službenike u pogledu izvršavanja poslova i zadataka,
 • ostavljeno je manje vremena za organizovanje privatno-porodičnog života policijskih službenika,
 • policijski službenik nema punih 24 sata odmora, koji je propisan kao obavezni zakonski sedmični odmor, (npr. ako radi od 06,00 do 14,30 sati, narednog dana dolazi na posao  od 14,00 što nisu puna 24 sata)
 • uvećan je broj otprema smjene u odnosu na ranije radno vrijeme, što je, po našem mišljenju, negativno, jer se dodatno troši vrijeme na tu još jednu otpremu i dopremu smjene,
 • pojedine službe su zadržale ranije utvrđenu organizaciju radnog vremena, a radom po sistemu 8/24 najviše trpe policijski službenici na terenu, koji su neposredni izvršioci policijskih poslova i zadataka, te sindikat smatra da je istima neophodno omogućiti adekvatnije uslove za izvršavanje tih poslova kroz promjenu sistema radnog vremena.

S tim u vezi, Upravni odbor sindikata predlaže da se za sve službe gdje postoji organizovan rad u smjenama-turnusima, isti organizuje po sistemu rada 12/24, 12/48.

Smatramo da će takvom organizacijom rada policijski službenici biti dodatno motivirani u svakodnevnom izvršavanju poslova i zadataka, te će se smanjiti uvećanje troškova prevoza kojem su isti trenutno izloženi.

            S poštovanjem,

Predsjednik UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Radno vrijeme policijskih službenika, prijedlog

Saopštenje za javnost

saopstenje13102016

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Saopštenje za javnost

Dopis, podrška radu Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Broj: SPKS-280/16

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO -n/r predsjedavajuće
VLADA KANTONA SARAJEVO – n/r premijera
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – n/r ministra
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO – n/r ministrice

VEZA: Naš akt broj: SPKS-280/16 od 24.06.2016. godine

Poštovani,

U vezi našeg akta, broj i datum veze, želimo Vam skrenuti pažnju po drugi put da Sindikat policije Kantona Sarajevo daje punu podršku u radu J.U. Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Naime, kako je planiranom reformom zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, planirano ukidanje navedenog Zavoda, tražimo od nadležnih da još jednom razmotre sve profesionalne i tehničke mogućnosti da Zavod ostane sa nadležnostima u kapacitetu kako je i do sada radio, gdje su naši zaposlenici ostvarivali najadekvatniju zdravstvenu zaštitu.

Strahujemo se da će policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo pomenutom reformom izgubiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, jer ni jedna zdravstvena ustanova neće na takav profesionalan način štititi zdravlje policijskih službenika, kako u preventivnom, tako i u postupku liječenja profesionalnih oboljenja, pogotovo imajući u vidu da navedeni zavod egzistira od 1953. godine.

Pozivamo Vas da reformom osigurate Zavodu status kakav je i do sada imao i da ostane u punom kapacitetu ostvarivanja zdravstvene zaštite policijskih službenika, kao što je slučaj i sa mnogim evropskim zemljama u kojima egzistiraju ovakve ili slične ustanove namijenjene prevashodno zdravstvenoj zaštiti policijskih službenika zbog niza specifičnosti njihove profesije.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Dopis, podrška radu Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Sedmice sudske nagodbe u svim sudovima u BiH

Broj: SPKS-475/16

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru

Shodno objavljenom Pozivu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, koji Vam u prilogu dostavljamo, Sindikat policije Kantona Sarajevo, kroz sindikalne organizacije, upoznao je svoje članstvo sa sadržajem navedenog poziva, te se tom prilikom 536 članova ovog sindikata izjasnilo da su zainteresovani za rješavanje svojih radnih sporova putem sudske nagodbe.

Imajući u vidu gore navedeno potrebno je da upoznate Vladu Kantona Sarajevo, kao drugu stranu u predmetnim sporovima, sa navedenom činjenicom, kako bi se ista očitovala o ponuđenoj mogućnosti definisanoj u predmetnom pozivu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sedmice sudske nagodbe u svim sudovima u BiH

Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plate za državne službenike i namještenike MUP-a Kantona Sarajevo

Broj: SPKS-465/16

KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO – premijeru
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
MINISTARSTVO FINANSIJA – ministru
UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE MUP-a KS – direktorici

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 27.09.2016. godine Sindikat policije Kantona Sarajevo je donio odluku kojom zahtjeva od Vlade Kantona Sarajevo i resornih ministarstava da za narednu 2017. budžetsku godinu planiraju dodatna finansijska sredstva za plate i doprinose navedenih kategorija uposlenika uvećana za najmanje 10%.

Razlozi kojima se upravni odbor rukovodio i opredijelio za podnošenje ovakvog zahtjeva su obrazloženi na radnom sastanku sa premijerom Vlade Kantona Sarajevo i resornim ministrima koji je održan dana 09.09.2016. godine u zgradi Vlade Kantona Sarajevo.

Naime, prema našem saznanjima za iste ili za slične poslove u drugim organima uprave osnovica za obračun plate je značajno veća u odnosu na trenutnu od 276,00 KM, koja se primjenjuje, između ostalih i za naše članstvo, pa je tako osnovica za obračun plate u:

– Općina Ilidža 360,00 KM,
– Općina Centar Sarajevo 340,00 KM,
– Općina Novi grad Sarajevo 330,00 KM,
– Općina Novo Sarajevo 315,00 KM,
– Organi i institucije na nivou Federacije BiH 315,00 KM,
– Općina Stari grad Sarajevo 300,00 KM,
– Općina Ilijaš 293,50 KM,
– Općina Vogošća 290,00 KM,
– Općina Trnovo 280,00 KM.

Takođe, naša saznanja ukazuju da je i u pojedinim kantonima u Federaciji BiH veća osnovica od osnovica koja se primjenjuje u Kantonu Sarajevo, a troškovi života su itekako veći u našem kantonu u odnosu na druge kantone i gradove u Federaciji i državi BiH.

S tim u vezi, ovaj naš zahtjev smatramo apsolutno opravdanim i utemeljenim, te pozivamo Vladu i nadležna ministarstva da ispune naš zahtjev za povećanje osnovice za obračun plate tokom naredne godine uvećane za najmanje 10%.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plate za državne službenike i namještenike MUP-a Kantona Sarajevo

Dopis: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstva

Broj: SPKS-466/16

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE MUP-a KS – direktorici

Uvažavajući odredbe člana 16. i 94. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) i činjenicu da je na 44. vanrednoj sjednici odžanoj dana 16.09.2016. godine Vlada Kantona Sarajevo donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija i Uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 39/16), pozivamo Vas da prilikom izrade teksta pravilnika učešće u radnim grupama – komisijama uzmu i predstavnici sindikata, obzirom da se istim regulišu, pored radnih mjesta, i određena prava iz radnog odnosa.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Dopis: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstva

Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Broj: SPKS-467/16

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru

UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE MUP-a KS – direktorici

Uvažavajući odredbe člana 93. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) i člana 72. istog zakona, pozivamo Vas da, uz učešće sindikata, predložite tekst Uredbe o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada, jer se navedeni podzakonski akt direktno tiče određenog broja članova sindikata u pogledu ostvarivanja prava na dodatak uz platu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima