Press-konferencija Sindikata policije Kantona Sarajevo


Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Pohvala Sindikatu od Općinskog štaba civilne zaštite Vogošća

ZahvalnicaCZVogosca

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

8. mart

Sindikat policije Kantona Sarajevo, a nakon razmotrenih pristiglih ponuda te zahtjeva članica Sindikata donio je Odluku o organizaciji proslave 8. marta – međunarodnog praznika žena u objektu restorana hotela „BM Internacional“, ul. Džemala Bijedića broj 212 (Stup), općina Ilidža, isključivo za članice Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Uzimajući u obzir činjenicu da 8. mart pada u nedjelju, proslava se organizuje za članice Sindikata policije Kantona Sarajevo na dan   6. marta 2015. godine, (petak)  sa početkom u 16,00 sati. Sindikat će na navedenom događaju snositi troškove hrane servirane na bazi švedskog stola, kao i  konzumaciju pića,  te tom prilikom obezbjediti i prigodan muzički program.

Shodno navedenom, potrebno je da sindikalni povjerenici o ovome obavjeste sve članice Sindikata policije Kantona Sarajevo, sačine spisak zainteresovanih članica te isti dostave sekretaru Sindikata u što kraćem roku a najkasnije do 4. marta 2015.godine (srijeda).

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo poziva članice da u što većem broju prisustvuju ovoj proslavi, te da provedu ugodne trenutke u druženju sa kolegicama, kao što su to učinile i prilikom organizacije proslave prethodnih  godina.

Ujedno vas obavještavamo da će Sindikat snositi troškove proslave isključivo u ovoj organizaciji, te da neće snositi troškovi samostalnih organizacije proslava 8. marta na drugim lokacijama.

Molimo sindikalne povjerenike za krajnju ažurnost po ovoj akivnosti.

Ovim putem molimo Ministra, Policijskog komesara i Direktora uprave administracije i podrške da  članice SPKS, koje izraze želju da prisustvuju proslavi 8. Marta, oslobode redovnih radnih aktivnosti i omoguće im prisustvo na dan 6. mart (petak). 2015. godine.

            Pozivamo Ministra, Policijskog komesara i Direktora uprave administracije i podrške, da se pridruže kolegicama i sa istima provedu ugodne tenutke  povodom obilježavanja Dana žena.

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Đozo Nedžib

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Dopis SDA i DF za izbor ministra

Broj: SPKS-148/15
Datum:05.03.2015. godine

     DEMOKRATSKA FRONTA BH

 • n/r predsjednika g-dina Željka Komšića –
 • n/r generalnog sekretara g-dina Sifeta Podžića –

     STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 • n/r zamjenika predsjednika g-dina Bakira Izetbegovića
 • n/r generalnog sekretara g-dina Amira Zukića –

Poštovani,

         Složena sigurnosna situacija, obim poslova i zadataka iz nadležnosti našeg Ministarstva, odgovornost prema građanima i njihovoj imovini ali i svakodnevnim posjetiocima grada Sarajeva kao privlačne turističke destinacije, te na žalost veoma negativna iskustva s pojedinim osobama koje su obnašale dužnost ministra unutrašnjih poslova, kojom prilikom smo se više bavili „sami sobom“ i „problemima i odnosima u vlastitoj kući“ nego zadatcima koje je pred nas postavilo društvo i  društvena zajednica, zahtijevaju od Sindikata policije Kantona Sarajevo, kao krovnog nestranačkog udruženja uposlenika Ministarstva da zauzme aktivniju ulogu kada je u pitanju izbor budućeg ministra unutrašnjih poslova.

         Potpuno svjesni činjenice da uloga i ideja Sindikata nije da utiče na izbor izabranih zvaničnika, ali istovremeno ohrabreni socijalnom i moralnom osjetljivošću naslovljenih partija i ličnosti koje su nam u ovim turbulentnim vremenima ipak posvetile dio dragocjenog vremena, Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo je nakon temeljno obavljenih analiza postignutih rezultata te razgovora sa velikim brojem policijskih službenika i drugih uposlenika Ministarstva, zaključio da su najznačajniji napretci po ekonomsko socijalni i radno pravni status uposlenika ostvareni u mandatima aktuelnog ministra unutrašnjih poslova g-dina Nermina Pećanca, shodno čemu je izveden zaključak da vjerovatno ne postoji osoba koja bi sa znanjem vrhunskog menadžera, pokazanim senzibilitetom ali i istaknutim osjećajem za potrebe uposlenika mogla voditi MUP Kantona Sarajevo kao što je to u proteklom periodu činio g-din Pećanac.

         Ne treba posebno naglašavati da tu ministarsku poziciju može obnašati čovjek visokih moralnih kvaliteta i ugleda što g-din Nermin Pećanac apsolutno jeste, a koliko ga policija i drugi uposlenici cijene, dokaz je nedavno dodjeljivanje najvećeg policijskog priznanja, Zlatna policijska značka.

         Veoma ćemo cijeniti ukoliko naprijed pobliže opisani stav uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, artikulisan kroz zaključke Sindikata policije Kantona Sarajevo, te u slučaju potrebe  iskazane i kroz anketnu pismenu podršku g-dinu Nerminu Pećancu, budete uvažili prilikom imenovanja ministra unutrašnjih poslova.

         Ostajte s poštovanjem,

                                                                                                    PREDSJEDNIK
Đozo Nedžib

Dostavljeno:
– predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo
– v.d.funkcije premijera Vlade Kantona Sarajevo

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Saopštenje za javnost

Broj; SPKS-149/15
Datum:05.03.2015. godine

 Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo je u svjetlu aktuelnog formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima, između ostalog razmatrao i pitanje imenovanja ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, shodno čemu pisanim i elektronskim medijima dostavljamo sljedeće:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
sa molbom da ga mediji prenesu u cjelosti

         Složena sigurnosna situacija, obim poslova i zadataka iz nadležnosti našeg Ministarstva, odgovornost prema građanima i njihovoj imovini ali i svakodnevnim posjetiocima grada Sarajeva kao privlačne turističke destinacije, te na žalost veoma negativna iskustva s pojedinim osobama koje su obnašale dužnost ministra unutrašnjih poslova, kojom prilikom smo se više bavili „sami sobom“ i „problemima i odnosima u vlastitoj kući“ nego zadacima koje je pred nas postavilo društvo i  društvena zajednica, zahtijevaju od Sindikata policije Kantona Sarajevo kao krovnog nestranačkog udruženja uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da zauzme aktivniju ulogu kada je u pitanju izbor budućeg ministra unutrašnjih poslova.

         Nakon temeljno obavljenih analiza postignutih rezultata te razgovora sa velikim brojem policijskih službenika i drugih uposlenika Ministarstva, zaključeno je da su najznačajniji napretci po ekonomsko socijalni i radno pravni status uposlenika ostvareni u mandatima aktuelnog ministra unutrašnjih poslova g-dina Nermina Pećanca, shodno čemu je izveden zaključak da vjerovatno ne postoji osoba koja bi sa znanjem vrhunskog menadžera, pokazanim senzibilitetom ali i istaknutim osjećajem za potrebe uposlenika mogla voditi MUP Kantona Sarajevo kao što je to u proteklom periodu činio g-din Pećanac, shodno čemu se ovom prilikom javno obraćamo svim kreatorima vlasti u Kantonu Sarajevo da naprijed pobliže navedeni stav uposlenika iskazan kroz zaključke Sindikata policije Kantona Sarajevo imaju u vidu prilikom imenovanja budućeg ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

         Ne treba posebno naglašavati da tu ministarsku poziciju može obnašati čovjek visokih moralnih kvaliteta i ugleda što g-din Nermin Pećanac apsolutno jeste, a koliko ga policija i drugi uposlenici cijene, dokaz je nedavno dodjeljivanje najvećeg policijskog priznanja, Zlatna policijska značka.

         S poštovanjem,

                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                                             Nedžib Đozo

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Zahvalnica

Zahvalnica

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

PRIZNANJE MINISTRU PEĆANCU

Broj:SPKS-563/14
Datum:16.12.2014. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Uprava policije
Ured policijskoh komesara – n/r policijskog komesara Ćosić Vahida -

           U skladu sa odredbama člana 21 a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-593/14 od 04.12.2014.godine, Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo, Upravi policije, Uredu policijskog komesara, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dostavlja sljedeći :

P R I J E D L O G

              P r e d l a ž e  s e  Upravi policije, Uredu policijskog komesara, policijskom komesaru Ćosić Vahidu da ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g-dinu Pećanac Nerminu dodijeli :
–         pojedinačno priznanje – zlatnu značku MUP-a Kantona Sarajevo  i
pojedinačnu nagradu  – pištolj ili revolver sa posvetom.

O b r a z  l o ž e nj e

           Upravni odbor UG “Sindikat policije Kantona Sarajevo”, uz podršku Skupštine Sindikata policije Kantona Sarajevo donio je odluku da se dostavi Prijedlog Upravi policije, Uredu policijskog komesara, policijskom komesaru Ćosić Vahidu da ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g-dinu Pećanac Nerminu dodijeli pojedinačno priznanje, zlatna značka MUP-a Kantona Sarajevo i pojedinačna nagrada pištolj ili revolver sa posvetom           Razlog da se dostavi ovakav prijedlog se prije svega nalaze u sljedećim činjenicama:           * G-din Pećanac Nermin je, kao što je opće poznato, imenovan na poziciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u iznimno delikatnom trenutku, kod bitno narušenih kako međuljudskih odnosa u Ministarstvu tako i odnosa kada je u pitanju izmjena ili pokušaj izmjene zakonodavno pravnog okvira na osnovu kojeg funkcioniraju policijske snage u Kantonu Sarajevo.
Iskustvom vrhunskog menadžera, svojom mirnoćom te napornim radom, isti je za veoma kratko vrijeme stabilizirao stanje u svim segmentima rada Ministarstva pri tome poštujući temeljna načela organiziranja i funkcioniranja policijskih snaga koja su proklamovana kako smjernicama međunarodnih tijela tako i važećim pravnim okvirom u Kantonu Sarajevo ali u Bosni i Hercegovini uopće.
* Tokom cjelokupnog mandatnog perioda, imenovani je svesrdno podržavao rad Sindikata policije Kantona Sarajevo, prihvatao incijative i prijedloge koje su dostavljane te u punom kapacitetu, u saradnji sa Sindikatom ishodio najbolja rješenja kada je u pitanju radno pravni i ekonomsko socijalni status svih kategorija uposlenika Ministarstva.
* Svakako, ovdje želimo istaći nemjerljivi doprinos g-dina Pećanac Nermina da je policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo, u ovim iznimno složenim vremenima po pitanju finansijske situacije, nabavljena najreprezentativnija, vrhunska odjeća, obuća, službeno naoružanje kao i druga neophodna oprema za obavljanje svakodnevnih poslova i zadataka.
* Također, svojim autoritetom i ugledom koji uživa u društvenoj zajednici, g-din Pećanac Nermin je obezbjedio sredstva, ne iz Budžeta MUP-a Kantona Sarajevo, za nabavke civilnih odijela (sako, hlače, košulja i kravata) za sve uposlenike Sektora kriminalističke policije  preko 300 (tri stotine) odijela.
* Ništa manje važnim se ima smatrati i činjenica, da su svim uposlenicima Ministarstva, kroz odgovarajuće nagrađivanje u više navrata tokom godine isplaćena značajna finansijska sredstva.
Želimo spomenuti da ovakav odnos na žalost nije zabilježen niti kod jednog ministra unutrašnjih poslova, sem opet kod g-dina Pećanac Nermina za vrijeme njegovog ranijeg mandata (period 2001.godine).
* Također, g-din Pećanac Nermin je prihvatio inicijativu Sindikata policije Kantona Sarajevo te je za vrijeme njegovog mandata, izmjenjen ranije nametnuti datum kada je u pitanju obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo.
Shodno naprijed navedenom, smatramo potpuno opravdanim da se ministru unutrašnjih poslova g-dinu Pećanac Nerminu dodijeli pojedinačno priznanje i pojedinačna nagrada na način kako to u uvodu predlažemo.

S poštovanjem,

                                                                                P R E D S J E D N I K

                                                                                      Đozo Nedžib

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Zapisnik sa sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova

Broj: US-062/14
Datum: 09.09.2014. godine

ČLANICAMA UNIJE SINDIKATA POLICIJE FBiH
- n/r Predsjednika Upravnog organa
- n/r Člana Upravnog odbora

Predmet: Zapisnik sa sastanka od 28.08.2014. godine, dostavlja se.-

Poštovani

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik sa sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova održanog 28.08.2014. godine u Sarajevu, na kojem su prisustvovali gosp. Halid Ganija, predsjednik  Unije samostalnih sindikata policije FBiH i gosp. Muamer Bajraktarević, generalni sekretar Unije,  a koji se odnosi na penzionisanje policijskih službenika.

 S poštovanjem,

Prilog:kao u tekstu,

PREDSJEDNIK
Dr.sc. Halid Ganija, s.r.

Dostavljeno:

 1. Kemal Đono
 2. Nedžib Đozo
 3. Zlatko Tuzlak
 4. Mahmut Alagić
 5. Dražen Kobaš
 6. Azmir Kozar
 7. A/A
Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka c. Statuta Udruženja Sindikat policije Kantona Sarajevo, Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 20.12. 2013. godine,  d o n o s i:  

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU

U V O D

Bazirajući se na ulogu Sindikata uopće, Program rada Sindikata policije Kantona Sarajevo određuje osnovne ciljeve i programske zadatke organa SPKS. Osnovne odrednice u narednom periodu zasnovane su na zaštiti i osiguranju sindikalnih potreba i prava članstva sa posebnim akcentom na izmjenu i uređenje legislative na način da se ista uredi u cilju poboljšanja radno – pravnog i socijalno-ekonomskog statusa policijskih službenika ali i državnih službenika i namještenika, te reformu sindikata u organizacijskom smislu i metodama rada.

Najznačajnije aktivnosti u radu organa Sindikata policije Kantona Sarajevo prvenstveno očuvanje plaća i drugih naknada zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Sindikat će u toku programske godine nastaviti na unapređenju radno-pravnog, materijalnog i ukupnog položaja svog članstva, unapređenju ili očuvanju već stečenih prava, stalnom razvoju i jačanju sindikalizma, konstruktivnom djelovanju u okviru Unije sindikata policije F BiH i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

U metodu rada u 2014. godini, organi SPKS će koristiti svoja dosadašnja, vrlo značajna iskustva, kao i iskustva drugih sindikata u zemlji i inostranstvu, koja mogu unaprijediti efikasnost SPKS i bolje ga približiti nivou savremenog sindikalnog djelovanja.

I – ZAKONODAVSTVO

Kroz ovaj iznimno važan segment sindikalne aktivnosti posvetit će se posebna pažnja učešću Sindikata pri donošenju Zakona i ostalih propisa koji se tiču radno-pravnog statusa uposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova, uvjetima rada, prava i obaveze i slična pitanja, na svim nivoima vlasti.

Sindikat će, također, redovno pratiti primjenu pozitivnih propisa i na odgovarajući način reagirati u slučajevima njihovog narušavanja.

Organi sindikata će u saradnji sa Unijom aktivno pratiti procese donošenja zakona i drugih propisa na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kanotna Sarajevo,a koji imaju utjecaj na život i rad članova SPKS, te iznalaziti metode da svojim intervencijama omoguće što povoljnija zakonska rješenja.

Naglasak će se u narednom periodu posebno staviti na zakone kao što su Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo.

II – PRAVNA ZAŠTITA

Ovo je osnovno područje djelovanja sindikata uopće, te će određene aktivnosti na ovom planu imati poseban značaj u aktivnostima SPKS.

Pored pojedinačne pravne zaštite i zaštite lokalnog nivoa, koju organizira i provodi sindikat, zahtjevat će se i od  Unije da da svoj doprinos u ovoj oblasti, koristeći više sindikalne nivoe i njihove stručne službe, između ostalih, kantonalni i regionalni uredi SSS BiH, terenski pravni uredi MKSS-a, međunarodne sindikalne organizacije u čijem je članstvu USSP FBiH.

U oblasti kolektivnog pregovaranja i donošenju Kolektivnog ugovora kao temeljnog pravnog akta u ostvarivanju prava iz radnog odnosa članstva organi SPKS svoje aktivnosti usmjeritće na slijedeće:

 • Što hitnije potpisivanje kolektivnog ugovora i njegovo unaprijeđenje, te usuglašavanja sa novim zakonima i drugim propisima,
 •  Implementaciju Općeg kolektivnog ugovora,
 • Potpora USSP FBiH na donošenju jedinstvenog Granskog kolektivnog ugovora na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, kao posljedici reformskih procesa.

Pored gore navedenog organi i tijela sindikata će u skladu sa odredbama Statuta SPKS izvršiti izmjene i dopune općih akta koja su neophodna za pravilan, zakonit i efikasan rad SPKS, a radi se o slijedećim općima aktima SPKS;

 • Statut SPKS
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora i odbora solidarnosti SPKS
 • Pravilnik o korištenju finansijskih sredstava SPKS
 • Drugi akti sindikata

U cilju što bolje zaštite na radu Sindikat policije Kantona Sarajevo preduzet će slijedeće radnje;

ü  Zahtjevati od poslodavca ugovaranje povoljnog osiguranja za članstvo SPKS, te iznaći načine za dodatno osiguranje članstva za slučaj nezgoda, povreda na radu, invaliditeta, teških bolesti i smrti.

ü  Zahtjevati od poslodavca nabavku što kvalitetnije opreme za rad (prvenstveno uniformi, kao i drugih sredstava koja mogu uticati na zaštitu zdravlja,  tjelesnog integriteta i života, posebno policijskih službenika, koji su u poslednje vrijeme izloženi sve brutalnijim napadima.

III – SOCIJALNI POLOŽAJ ČLANSTVA

Znajući za težak socijalni položaj članstva u proteklom periodu organi sindikata svojim radom na ovom planu će:

Osigurati kontinuitet daljnjeg unaprijeđenja socijalnog položaja članstva, po osnovama socijalnih prava i zaštite,

 • Unaprijediti rad Fonda solidarnosti,
 • Socijalnu politiku sindikata utemeljiti na iskustvima i praksi ostalih granskih sindikata u okviru SSS BiH, te sindikata policije iz reda članica CESP-a.

IV – EKONOMSKO-PLANSKI POSLOVI

Organi SPKS će uložiti odgovarajuće napore u iznalaženju dodatnih oblika ostvarivanja prihoda, osim sredstava iz članarine, a u skladu sa Zakonom i Statutom SPKS.

a) Finansijski plan i raspolaganje  finansijskim sredstvima

U cilju racionalnijeg i svrsishodnijeg raspolaganja finansijskim sredstvima iz članarine i drugih prihoda,  Upravni odbor SPKS će sredstva prikupljena iz članarine i drugih prihoda, rasporediti  na slijedeći način;

 1. 50% za finansijsku i materijalnu pomoć članstvu u skladu sa kriterijima Odbora solidarnosti, kao i za Fond za pozajmice.
 2. 20 % za članstvo u Uniji samostalnih sindikata policije FBiH
 3. 10 % za nadoknade Predsjedniku i članovima Upravnog odbora, sekretaru, Predsjedniku Skupštine, sindikalnim povjerenicima, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, Predsjedniku i članovima Statutarne komisije i računovođi.
 4. 10 % za ostale potrebe i aktivnosti sindikata

a)      funkcionalne rashode vezane za rad, pripreme i održavanje sastanaka

b)      osposobljavanje sindikalnih aktivista,

c)      angažovnje stručnih lica (advokata i dr.) radi pružanja pravne pomoći članovima SPKS,

d)      informisanje i propagandnu djelatnost,

e)      organizvoanje svih vidova sindikalne borbe

f)       međunarodnu sindikalnu saradnju,

g)      nabavku literature, publikacija, glasila i sl.

h)      materijalne rashode /kancelarijski materijal, troškovi održavanja i kupovine sredstava rada, iskaznice, reprezentacija itd./,

i)       finansiranje učešća članova na sportskim i drugim takmičenjima u organizaciji SPKS prema materijalnim i finansijskim mogućnostima,

j)        finansiranje obeležavanja Dana Sindikata i drugih prigodnih manifestacija

k)       druge neophodne izdatke vezane za obavljanje aktivnosti SPKS.

 1. 10 % za štrajkački fond.

Sindikat će za potrebe finansiranja štrajka koristiti sva raspoloživa novčana sredstva koja se nalaze na računu Sindikata  u skladu sa odlukom štrajkačkog odbora, koji može obustaviti sva druga izdvajanja radi ostvarivanja ciljeva štrajka.

Sindikat policije Kantona Sarajevo, donijet će posebnu odluku o izdvajanju sredstava za učešće u organizaciji proslave 6. Aprila – Dana policije Kantona Sarajevo.

V – SINDIKALNA SURADNJA

Sindikat će stalno voditi računa da svoje aktivnosti usklađuje sa aktivnostima Unije samostalnih sindikata policije F BiH i SSS BiH, izvršava svoje obaveze prema Uniji, te sa ostalim granskim sindikatima iz sastava SSS BiH planira i provodi aktivnosti koje su u skladu sa interesima članstva sindikata.

Sindikat će posredstvom Unije nastaviti članstvo u CESP-u sa ciljem njihovog angažiranja u institucijama vijeća Evrope i Evropske unije (prema našim inicijativama).

U okviru međunaodne sindikalne saradnje, a u duhu unaprijeđenja dobrosusjedskih odnosa, organi SPKS će samostalno i u saradnji sa  Unijom posebnu pažnju posvetiti daljnjem proširenju saradnje sa srodnim sindikatima iz zemalja neposrednog okruženja, kao i Evropskim policijskim sindikatima.

VI – EDUKACIJA I INFORMISANJE

Analizirajući rad i efekte rada u proteklom periodu došli smo do saznanja da su edukacija i informiranje, iako važni faktori sindikalnog rada vrlo zapostavljeni. U vezi s tim u narednom periodu će se:

 • Pristupiti organiziranju odgovarajućih seminara i predavanja, te drugih oblika edukacije,
 • Informiranje članstva o svim interesantnim pitanjima nastojati razviti i podići na što viši nivo. To iziskuje studiozan pristup izradi programa informiranja članstva, a posebno njegovoj realizaciji,
 • Zbog ograničenih materijalnih sredstava, na ovom planu je potrebno koristiti edukativne projekte međunarodnih sindikata i nevladinih organizacija, te projekte iz programa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Informisanje je, potrebno i dalje razvijati. Pored dosada ustanovljenih metoda i formi informisanja Upravni odbor sindikat će analizirati i preporučiti po potrebi sindikalnim organizacijama dodatne aktivnosti.

Konkretan korak na ovom planu jeste još bolje dizajniranje i način održavanja  WEB stranice SPKS, kako bi se na taj način na najadekvatniji i najjeftiniji način svim članovima omogućio bolji pristup informacijama, te njihova opća informisanost o svim radnjama i aktivnostima koje preduzima SPKS.

Pored gore navedenog sindikalni povjerenici će nastaviti informirati članstvo putem sindikalnih pana koji se nalaze u svakoj sindikalnoj organizaciji, organizovanjem sastanaka i sl. metoda informisanja.

VII – SPORTSKE I DRUGE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Obzirom na značaj sporta uopće, na planu sportskih i drugih društvenih aktivnosti potrebno je kroz organiziranje i učestvovanje na sportskim igrama pripadnika sindikata policije, stvoriti pozitivniju klimu i razviti prijateljske odnose među sindikatima članicama Unije, kao i srodnim sindikatima susjednih zemalja.

Sindikat će i u narednom periodu, kao i do sada,  nastaviti sa organizacijom i provođenjem sportskih i drugih društvenih aktivnosti. U realizaciju ovih aktivnosti bit će uključeni članovi sindikata kao i članovi njihovih užih porodica (djeca), te će se provoditi aktivnosti kao što su sportski turniri za članove sindikata, ugovaranje povoljnijih uslova korištenja sportsko-rekreativnih kapaciteta, škole plivanja i skijanja za djecu i drugo.

VIII – DJELOVANJE SPKS U OKVIRU UNIJE SINDIKATA POLICIJE FBIH

Organi SPKS će nastaviti i u 2014. godini praksu konstruktivnog participiranja u radu organa Unije sindikata policije FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH – Kantonalni odbor, te nastojati dati doprinos na unapređenju razvoja Saveza samostalnih sindikata BiH i stvaranju uslova za efikasnije djelovanje.

To je način da se, povratno, ostvare povoljniji efekti djelovanja organa i službi Saveza prema članstvu Unije sindikata policije i SPKS kao njene članice.

IX – OSTALE AKTIVNOSTI SPKS

Organi SPKS će se u toku 2014. godine baviti i drugim pitanjima iz svoga domena u cilju postizanja što povoljnijeg radno-pravnog i socijalnog položaja svoga članstva, a posebno će pratiti tok i ishod sudskih postupaka koji su u toku, a odnose se na potraživanja iz radnog odnosa prema poslodavcu (MUP- Kantona Sarajevo – Kanton Sarajevo), te će predstavnici UO SPKS biti u stalnom kontaktu sa advokatskim timom koji zastupa tužbe, te preduzimati druge aktivnosti u ovoj oblasti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

P R E D S J E D N I K

Nedžib Đozo

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Odluka

 

Description: logoUNIJA SAMOSTALNIHSINDIKATADescription: Logo SSS BiH copy POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

UNION OF INDEPENDENT POLICE TRADE UNIONS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Broj: US-092/13

Dana, 13.12.2013. godine

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE

–         n/r gosp. ISMET BAJRAMOVIĆ, predsjednik –

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Odluku broj: US-091/13 od 13.12.2013. godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Halid Ganija

 Na osnovu člana 21. i 23. Statuta Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Unije  samostalnih  sindikata policije  Federacije Bosne i  Hercegovine  na  16.  Redovnoj  sjednici  održanoj  u  Sarajevu,  dana 12.12.2013. godine,  d o n i o   j e

O D L U K U

I

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine cijeni da potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nije provedeno u skladu sa Odredbama istog kao i Statuta Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz razloga što prethodno nisu pribavljene odgovarajuće saglasnosti onih kategorija uposlenika na koje se isti odnosi.

II

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine konstatuje da će se potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine negativno odraziti na postignuti nivo prava iz radnog odnosa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, a indirektno i na ostale kategorije uposlenika.

III

Obzirom na član I i II ove Odluke, Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da putem Stručne službe pokrene aktivnosti sudskog preispitivanja zakonitosti provedenog postupka potpisivanja predmetnih izmjena u cilju da se isto stavi van snage, a kako bi se zadržala ranije stečena prava.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: US-091/13
Dana, 13.12.2013. godine

Dostaviti:

–          Predsjedniku SSSBiH
–          Članicama USSP FBiH
–          A/A

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Halid Ganija

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni