Zakoni o obrazovanju, pismo podrške

Broj: SPKS-214/17

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r premijera g. Elmedin Konaković
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ODBOR KANTON SARAJEVO
n/r predsjednika g. Franjo Rener
SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVMNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH-
KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO
n/r predsjednika g. Saudin Sivro
SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA,
NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ODBOR KANTON SARAJEVO
n/r predsjednika g. Faruk Bešlić
Poštovani,

Sindikat policije Kantona Sarajevo koji svoje djelovanje zasniva, između ostalog, na principima solidarnosti i međusobne podrške, koristi priliku da, u trenutku donošenja zakonskih rješenja iz posebno bitnog segmenta našeg društva-obrazovanja, uputi apsolutnu podršku u iznalaženju najboljih rješenja iz ove oblasti, a koja su u interesu svih učenika u Kantonu Sarajevo i njihovih učitelja, nastavnika i profesora.

Rješenja koja se donose nikako ne smiju biti rješenja u interesu politike ili pojedinaca, odnosno, interesnih grupa koje zadovoljavaju svoje lične interese, te sebe smatraju nezamjenjivim, već isključivo rješenja koja će doprinijeti razvoju obrazovanja, države i društva u cjelini.

Podržavamo amandmane date na predložena rješenja, te dajemo našu punu podršku kako predstavnicima sindikata i nevladinog sektora, tako i premijeru Vlade Kantona Sarajevo, ali i svim članovima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo koji su za depolitizaciju i unapređenje sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zakoni o obrazovanju, pismo podrške

Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Broj: SPKS-159/17

MUP KANTON SARAJEVO
n/r ministra

VEZA: Naš akt broj: SPKS-467/16 od 06.10.2016. godine

Uvažavajući odredbe člana 93. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) i člana 72. istog zakona, ponovo Vas pozivamo da, uz učešće sindikata, predložite tekst Uredbe o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada, jer se navedeni podzakonski akt direktno tiče određenog broja članova sindikata u pogledu ostvarivanja prava na poseban dodatak uz platu za pojedina radna mjesta.

Takođe, ovom prilikom dostavljamo Vam fco dopisa koji je upućen sindikatu, a koji se tiče upravo navedenog podzakonskog akta, te napominjemo da je rok za njegovo donošenje istekao po proteku tri mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog zakona, što je već period od godinu dana.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Isplata plata, dopis

Broj: SPKS-210/17

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r premijera – za informaciju
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
MUP KANTONA SARAJEVO
n/r ministra

VEZA: Naši akti broj: SPKS-144/17 od 13.03.2017. godine i
SPKS-145/17 od 14.03.2017. godine

Poštovani,

Našim aktima, broj i datum veze, ukazali smo na potrebu usaglašavanja dinamike isplate plata, te ovom prilikom, u namjeri da izbjegnemo bespotrebne nejasnoće i nejednako postupanje, zahtjevamo da se isplata plata, kako za prethodni mjesec, tako i svaki naredni, vrši isti dan za sve uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, bez obzira kojoj upravi pripadaju.

Takođe, već smo ukazali na opravdanost našeg zahtjeva, te koristimo ovu priliku da izrazimo naše zadovoljstvo ostvarenom saradnjom u proteklom periodu, kao i nadu da ćete prihvatiti ovaj naš zahtjev tehničke prirode.

Iskazujemo našu spremnost da na, eventualno zakazanom sastanku, utvrdimo dinamiku ispklate plata za tekuću godinu.
Srdaćan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Isplata plata, dopis

Isplata jednokratnog dodatka na platu, prijedlog

Broj: SPKS-168/17
MUP KANTONA SARAJEVO
Uprava policije
n/r policijskom komesaru

Poštovani,

Sindikatu policije Kantona Sarajevo obratio se određen broj članova sindikata kojom prilikom u svom obraćanju navode da su, slučajem određenih kriterija, izostavljeni prilikom isplate jednokratnog dodatka na platu za mjesec Decembar 2016. godine.

S tim u vezi, predlažemo da razmotrite mogućnost i svim policijskim službenicima, uključujući i invalide II kategorije, a koji nisu bili obuhvaćeni isplatom predmetnog dodatka, isti odredite uz isplatu jedne od plata u tekućoj godini.
Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Isplata jednokratnog dodatka na platu, prijedlog

Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo, depeša broj: SPKS-166/17

Dana 30.03.2017. godine održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Sindikata policije Kantona Sarajevo na kojoj je, između ostalog, usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora, te Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2016. godinu.

Tom prilikom konstatovano je da je rad Upravnog odbora, predsjednika UO i svih sindikalnih aktivista bio u skladu sa Statutom i propisima Sindikata, te da su aktivnosti sindikalnih predstavnika koje su preduzimane tokom 2016. godine rezultirale da se početkom tekuće godine potpiše prvi Kolektivni ugovor i poboljša radno-pravni status uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije.

Obzirom da je od strane pojedinca ili više njih tokom mjeseca marta 2017. godine na adrese pojedinih rukovodnih radnika i aktivista sindikata upućeno anonimno pismo koje je imalo za cilj diskreditovati predsjednika UO i pojedine članove, te u konačnici, oslabiti ulogu sindikata u svom djelovanju, obavještavamo članove sindikata, kao i pojedince koji su imali uvida u sadržaj pisma, da je od strane Nadzornog odbora, na inicijativu predsjednika Skupštine i UO, kao i članova UO, izvršen nadzor po pojedinim pitanjima vezanim za predmetni sadržaj pisma, te je konstatovano da je predsjednik i članovi UO, kao i lica angažovana za rad u sindikatu, postupali u skladu sa Statutom, pravilnicima Sindikata i Planom i programom rada, te da su u potpunosti realizovali planske sindikalne aktivnosti, o čemu su upoznati i delegati na gore navedenoj sjednici skupštine.

Uvažavajući činjenicu da je Sindikat organizacija koja okuplja članove na principu dobrovoljnosti, te da samo članovi Sindikata uživaju prava koja im pripadaju po osnovu članstva, predsjednici: Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, odbacuju svaki vid pritiska i aktivnosti koja ima za cilj oslabiti sindikalno djelovanje, te zauzimaju stav da se anonimne predstavke neće uzimati u razmatranje, već isključivo primjedbe, prijedlozi i sugestije koji su podneseni od strane članova Sindikata.
Takođe, koristimo ovu priliku da informišemo članove i uposlenike da su u toku aktivnosti na donošenju propisa koje se tiču svih kategorija uposlenih, i to:

1) Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (u proceduri, završava se Javna rasprava)
2) Zakon o platama i naknadama policijskih službenika (očekuje se da od strane ministra bude upućen na dostavljanje obavezujućih mišljenja, jer je Nacrt planiran za mjesec Mart 2017, što ukazuje da je već rok prošao)
3) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji (očekuje se da će u ovom mjesecu biti usvojen od strane Vlade)
4) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (u toku izrada radnog materijala),
5) Iznalaženje rješenja za nagrađivanje po osnovu ocjene rada,
6) Utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i prava na poseban dodatak po tom osnovu.
7) Druge aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje uslova rada, kao i redovne godišnje sindikalne aktivnosti o kojima ćete biti upoznati.
Sindikat poziva svoje članove da svojim proaktivnim djelovanjem i dostavljanjem prijedloga za unapređenje rada i radnih uslova uzmu učešće u sindikalnom radu.

Sindikalni aktivisti će i u narednom periodu nastaviti sa svim vidovima sindikalnog djelovanja koji će omogućiti stvaranje što povoljnijih zakonskih i podzakonskih rješenja, kao i drugih uslova za bolje i efikasnije izvršavanje radnih poslova i zadataka, ali i ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SPKS
Nedžad Sarajkić

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

PREDSJEDNIK NO SPKS
Samir Mujagić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo, depeša broj: SPKS-166/17

Nacrt Uredbe o radnom vremenu, prijedlog

Broj: SPKS-197/17
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave

VEZA: Vaš akt broj: 03-06-02-12479 16 od 29.03.2017. godine
Poštovani,

Shodno vašem aktu, broj i datum veze, predlažemo da razmotrite mogućnost uređenja radnog vremena na način, da početak i završetak radnog vremena bude različit u odnosu na vrste djelatnosti (npr. zdravstvene ustanove i javna preduzeća sa početkom u 07,00 sati, kantonalna ministarstva i uprave od 07,30 sati, školske ustanove od 08,00 sati, pravosudne institucije od 08,30 sati, itd).
Naime, poznato nam je da, zbog početka ili završetka radnog vremena u isto vrijeme, odnosno približno isto vrijeme, uvažavajući raspoloživu putnu infrastrukturu, kao i raspoloživi javni prevoz, dolazi do najvećih gužvi u saobraćaju od 07,30 do 08,00 sati, odnosno od 16,00 do 16,30 sati, a sve te gužve imaju i negativan ekonomski i ekološki uticaj, pa bi, eventualnom organizacijom radnog vremena po navedenom primjeru u organima i institucijama na koje može uticati Vlada Kantona Sarajevo, u određenoj mjeri došlo do smanjenja gužvi i rasterećenja saobraćaja u pojedinim jutarnjim i poslijepodnevnim intervalima.

Srdačan pozdrav,
PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Nacrt Uredbe o radnom vremenu, prijedlog

Status policijskih službenika, invalida II kategorije

Broj: SPKS-98/17
MUP KANTON SARAJEVO
n/r ministra
UPRAVA POLICIJE
n/r policijskog komesara

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam dopise policijskih službenika, invalida II kategorije raspoređenih na poslovima namještenika.

S tim u vezi, potrebno je da razmotrite mogućnosti i iznađete što povoljnija rješenja obzirom da se radi o policijskim službenicima koji su izvršavajući policijske poslove usljed povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili bolesti, raspoređeni na poslove namještenika uskraćeni za određena prava.

Srdačan pozdrav,

Prilog: kao u tekstu

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Status policijskih službenika, invalida II kategorije

Obilježen 6. april – Dan policije

Povodom obilježavanja 6. Aprila „Dana policije“, ali i kao dio obilježavanja Dana grada Sarajeva i Dana oslobođenja Grada, delegacija MUP-a Kantona Sarajevo, predvođena ministrom Vedranom Mulabdićem i policijskim komesarom- načelnikom Sektora uniformisane policije, glavnim inspektorom policije, Mevludinom Halilovićem, te predstavnicima Sindikata policije Kantona Sarajevo, odala dužnu počast i položila cvijeće na mezarja i spomen-obilježja: Vječna vatra, Šehidsko mezarje Kovači i mezar prvog predsjednika R BiH Alije Izetbegovića, Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 192. – 1995. godine, spomen obilježje ubijenim policajcima u Velikom parku, Spomen sobu u MUP-u FBiH, spomen-ploču policijskom službeniku Muhidinu Pivodiću koja se nalazi u Reljevu na mjestu njegove pogibije, kao i mezare policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo, koji su poslije rata, vršeći svoju dužnost izgubili život, Trako Mahmuta na mezarju Obad i Madeško Elvedina na mezarju Kovači u Hrasnici.

Također, u objektima MUP-a KS, gdje su u ranijem periodu postavljene spomen ploče poginulim policajcima (PS Stari grad, PS Centar, PS Novo Sarajevo, PS Novi grad, PS Ilidža, PS Hadžići, PS Trnovo, PS Ilijaš, PS Vogošća i Jedinica za saobraćaj), položeno je cvijeće u znak sjećanja i odavanja počasti poginulim.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježen 6. april – Dan policije

Poziv i dnevni red za redovnu skupštinu Sindikata policije Kantona Sarajevo

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo, na osnovu člana 21. Statuta Sindikata, i Odluke Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo i Predsjednika Skupštine, na sjednici održanoj dana 23.03.2017. godine, donijeli su odluku o održavanju redovne Skupštine Sindikata policije Kantona Sarajevo, te se shodno tome dostavlja se;

POZIV I DNEVNI RED ZA REDOVNU SKUPŠTINU SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO ZA DAN 30.03.2017. GODINE SA POČETKOM U 16,00 SATI U SALI ZA SASTANKE U JEDINICI ZA SAOBRAĆAJ, ULICA ZMAJA OD BOSNE, OPĆINA NOVO SARAJEVO

– Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo – Predsjendiku i delegatima
– IZABRANI SINDIKALNI POVJERENICI U SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – DELEGATI NA SKUPŠTINI SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO
– Upravni obor Sindikata policije Kantona Sarajevo – Presjedniku i članovima UO SPKS
– Predsjednicima i članovima nadzornog odbora i statutarne komisije, sekretaru, računovođi i stručnom licu

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda
2. Izvještaj o radu Upravnog odbora SPKS za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godinu,
3. Izvještaj o finansijskom poslovanju SPKS za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora SPKS za 2016. godinu,
5. Razno

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o veoma važnim pitanjima o kojima će odlučivati Skupština, potrebno je da se sindikalni povjerenici – delegati na Skupštini SPKS, upoznaju sa dnevnim redom, kao i da OBAVEZNO prisustvuju Skupštini.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Nedžad Sarajkić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Poziv i dnevni red za redovnu skupštinu Sindikata policije Kantona Sarajevo

Obračun naknade uvećane za rad u dane svog sedmičnog odmora, zahtjev

Broj: SPKS-157/17

-MUP KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
-MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
-UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO
n/r policijskog komesara

Poštovani,

Odredbama člana 99. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”: broj 25/06 i 4/08) i odredbama člana 37. Kolektivnog ugovora između Vlade KS i Sindikata policije KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”: broj 6/17 i 10/17), između ostalog, propisana je naknada za rad u dane sedmičnog odmora za policijske službenike, uvećana za 30% od osnovne plate uvećane sa dodatkom na platu iz člana 31. Kolektivnog ugovora.

Obzirom da trenutno na LID-ovima za obračun plate ne postoji mogućnost obračuna navedene naknade, potrebno je da nadležna služba Ministarstva finansija Kantona Sarajevo omogući vrstu plaćanja “rad u dane svog sedmičnog odmora”, kako bi se isti mogao prikazati na obrascima za obračun plate.

Takođe, potrebno je da, nadležne organizacione jedinice Uprave policije MUP-a KS, prilikom obračuna plata policijskih službenika, evidentiraju i obračunavaju radne sate po osnovu kojih isti imaju pravo na naknadu uvećanu po navedenom osnovu, što do sada nije bio slučaj.

Članom 13. stav 4. Kolektivnog ugovora propisano je da se sedmično radno vrijeme raspoređuje na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, za sve uposlenike, osim za policijske službenike i namještenike čiji je rad, shodno rasporedu rada organizovan u smjenama i turnusima radi kontinuiteta u izvršavanju poslova i zadataka.

S tim u vezi, uvećanje naknade po osnovu rada u dane sedmičnog odmora ostvaruje policijski službenik, čije je radno vrijeme organizovano od ponedjeljka do petka ukoliko bude radno angažovan u subotu ili nedjelju, dok na pomenutu naknadu, shodno članu 37. stav 3. Kolektivnog ugovora, ima pravo i policijski službenik čiji je rad rasporedom rada organizovan u turnusima-smjenama, ukoliko je radio u dane svog sedmičnog odmora (npr. angažovanje u vrijeme slobodnog dana koji je ostvario po osnovu prava na sedmični odmor).

Kada je u pitanju obračun naknade ove vrste za državne službenike i namještenike, izvršenim provjerama utvrdili smo da postoji mogućnost evidentiranja naknade po navedenom osnovu, ukoliko bude i ostvareno pravo na istu, te da se ista, kao vrsta plaćanja, prikazuje pod nazivom “rad u neradne dane”, a obračunava se shodno važećim propisima koji se odnose na ove ktegorije uposlenika.

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obračun naknade uvećane za rad u dane svog sedmičnog odmora, zahtjev