Informacija – plate

U cilju potpunijeg informisanja članstva putem sindikalnih povjerenika, oglasnih ploča sindikata i web stranice Sindikata policije Kantona Sarajevo (www.sindikatpolicijeks.co.ba), dostavljaju se niže navedene informacije:

1. Obzirom da je, uvažavajući periode u kojima je ranije vršena isplata plate za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, bilo za očekivati da i plata za mjesec januar 2017. godine bude isplaćena do 13.02.2017. godine, kao predsjednik Upravnog odbora SPKS tražio sam informaciju zašto je došlo do određenog kašnjenja u isplati, te sam kao obrazloženje dobio odgovor da prvi put dolazi do isplate plate sa posebnih budžetskih razdjela, i to sa jednog za uposlenike Ministarstva, a sa drugog razdjela za uposlenike Uprave policije, obzirom da je, shodno važećem zakonskim odredbama, Uprava policije dobila i u praksi finansijsku neovisnost u pogledu budžetskih sredstava. Nadalje, početak nove budžetske godine, unos svih rješenja koja se odnose na obračun plate za policijske službenike shodno zaključenom Kolektivnom ugovoru i definisanje načina isplate plate i uvećanja za kolege invalide II kategorije, je zahtijevalo niz dodatnih aktivnosti od strane nadležnih: Odjeljenja za pravne, kadrovske i logističke poslove Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukaciju i Odjeljenja za računovodstvo, čijim uposlenicima se želim zahvaliti na dodatnom angažmanu s ciljem stvaranja potrebnih uslova za isplatu plate u najkraćem mogućem periodu, a to je 17.02.2017. godine. Za očekivati je da do ovih kašnjenja neće dolaziti u narednom periodu, te se isplata plate očekuje najkasnije do 15-og u mjesecu, sa trendom postepene ranije isplate koja bi u konačnici trebala rezultirati isplatom oko 10-og u mjesecu, što je bio jedan od dogovora sa ministrom finansija Kantona Sarajevo.

2. Prilikom zaključivanja Kolektivnog ugovora vodilo se računa da se određena prava definisana na osnovu zakona kojima se tretira radno-pravni status zadrže na istom nivou, odosno poboljšaju u pojedinim pravima, a definisana su i pojedina nova prava, kao što su: pravo na finansijsku pomoć iz člana 48. Kolektivnog ugovora, naknada za stipendiju iz člana 47. Kolektivnog ugovora, te određena povećanja u pogledu naknade za noćni rad, naknade za prekovremeni rad, naknade za rad u dane sedmičnog odmora, ali i naknade za pojačanu ishranu, koju će, pored Jedinice za specijalističku podršku, ostvarivati i pripadnici Jedinice za podršku. Posebno želim naglasiti da je prilikom definisanja prava na naknadu za pojačanu ishranu bilo određenih problema, jer su predstavnici pregovaračnog tima Vlade Kantona Sarajevo apsolutno bili protiv takve vrste naknade koja nije propisana zakonom i insistirali su da svi usposlenici imaju samo naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) u iznosu od 1%, dok su postojanje naknade za pojačanu ishranu dovodili u pitanje, jer je ista oporeziva.
Dodatna primjedba predstavnika pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo (premijera, ministra finansija, ministra pravde i uprave, ministra unutrašnjih poslova, ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, policijskog komesara i sekretara MUP-a Kantona Sarajevo), odnosila se na činjenicu da su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku po osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo iz 2004. godine, uživali pravo na naknadu za pojačanu ishranu zbog posebnih psiho-fizičkih uslova rada u iznosu od 2% od prosječne plate u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a koja je izmijenjena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo iz 2011. godine, kada je navedena naknada zadržana na nivou od 2%, a bilo ju je neophodno korigovati na 1%, kako bi u konačnici uz naknadu za topli obrok od 1% imali dodatnih 1%, a ne 1% + 2%, kao što je to bio slučaj. Sindikat je u tom pravcu izrazio svoj stav da je shodno navedenim odlukama, koje su važeće, i vršena isplata pripadnicima Jedinice za specijalističku podršku, što je po mišljenju Sindikata bilo pravno valjano, te je pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo, iznoseći argumente kako niko od budžetskih korisnika nema pravo na ostvarivanje naknada po navedenim osnovama (topli obrok i naknada za pojačanu ishranu), u iznosu od ukupno 3% prosječne neto plate isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku (što je cca 520 KM – cca 550 KM), ipak uvažio zahtjev Sindikata policije Kantona Sarajevo da se navedena naknada za pojačanu ishranu definiše u iznosu od 1% za obje organizacione jedinice, pored naknade za topli obrok od 1% (što je ukupno 2%). Ono što bi bilo neophodno posebno napomenuti je činjenica da naknada za pojačanu ishranu po Odluci Vlade Kantona Sarajevo, iako postoji od 2004. godine, nikada nije definisana kroz određena zakonska rješenja ili eventualno ugovor, već je isključivo ovisila o volji Vlade Kantona Sarajevo da je kroz novu odluku zadrži ili stavi van snage. Smatra se da je pomenutu naknadu bilo neophodno definisati Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo koji je usvojen 2006. godine ili eventualnim njegovim izmjenama i dopunama iz 2008. godine, odnosno zaključivanjem kolektivnog ugovora, što nažalost, do sada nije bio slučaj.

Kada je u pitanju pravo na poseban dodatak na platu policijskog službenika, propisan članom 31. Kolektivnog ugovora, predstavnici pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo, su bili isključivi u definisanju tog dodatka u iznosu 30% od osnovne plate za sve policijske službenike, a utvrđivanje pomenutog dodatka izuzetno za pripadnike Jedinice za specijalističku podršku u iznosu do 50%, smatrali su da je isti neophodno definisati kroz donošenje Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, čiji nacrt je u pripremi i Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo njegovo usvajanje u nacrtu je planirano za mjesec mart 2017. godine. Sindikat će kroz svoje djelovanje podržati i zahtijevati definisanje pomenutog prava, po osnovu kako je to definisano i u Zakonu o platama i naknadama policijskih službenika FBiH.

3. Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Sl. novine KS”, broj 25/06) u članu 86. st. 1. tačka b) definisano je: “radni staž: plaća se uvećava za 0,5% za svaku punu godinu radnog staža, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%”.

Zakonom o izmjenama i dopunana Zakona o policijskim službenicima (“Sl. novine KS”; broj 4/08) u članu 4. definisano je: ”u članu 86. tačka b) procenat 0,5% zamjenjuje se procentom 0,6%”.

Shodno navedenom, može se zaključiti da je zakonsko rješenje uvećenja plate po osnovu radnog staža 0,6% za svaku punu godinu radnog staža, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Članom 28. stav 3. Kolektivnog ugovora definisano je, shodno prethodno citiranim odredbama zakona, da se plata povećava za 0,6% (minuli rad) za svaku punu godinu staža osiguranja, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%. U konkretnom slučaju Sindikat je insistirao da pomenuto pravo ostane na istom nivou, kao što je bilo i do sada.

Međutim, uvidom u platne liste za policijske službenike, može se uočiti da je minuli rad za mjesec januar 2017. godine obračunat u manjem procentu za 0,6% u odnosu na minuli rad za mjesec decembar 2016. godine (što je cca 5 KM do cca 15 KM manje), iako nije bilo izmjena pomenutog prava, kako kroz odredbe Zakona o policijskim službenicima, tako ni kroz odredbe Kolektivnog ugovora.
Odmah po uočenom, zahtjevano je objašnjenje u Odjeljenju za računovodstvo, odakle su uputili na Trezor u Ministarstvu finansija, te sam održao hitan sastanak sa ministrom finansija i ministrom pravde i uprave, iznoseći prethodno opisane argumente, što su isti uvažili i od strane Ministarstva finansija i nadležnog Odjeljenja za računovodstvo će uz narednu (februarsku) platu biti izvršena korekcija isplate po navedenom osnovu, a konstavovano je da je bilo određenih grešaka prilikom obračuna plata za policijske službenike u ranijem periodu, te će biti neophodno pokrenuti i proceduru izmjena određenih propisa kojima se definiše navedena oblast. Navedeno je HITAN i neodložan posao nadležnih, sa kojim će Sindikat do kraja tekućeg mjeseca iznaći rješenje.

4. Zbog određenih tumačenja od strane pojedinaca koja su zasnovana na poluinformacijama, pa čak i dezinformacijama, kada su u pitanju koeficijenti za obračun plata policijskih službenika, još jednom želim naglasiti, iako sam to učinio i u aktu od 03.02.2017. godine, da je izričit zahtjev Sindikata bio da se za koeficijente primijene identični koeficijenti kao na federalnom novou, kako bi se otklonila diskriminacija po navedenom osnovu, jer je u jednom platnom razredu na nivou Kantona Sarajevo (npr. za čin policajac) bilo razlike u osnovnoj plati za oko -9% u odnosu na isti taj platni razred na federalnom nivou, dok je u drugom platnom rezredu (npr. za čin stariji narednik) bilo razlike oko -18% u odnosu na isti taj platni razred na federalnom nivou. Iz navedenih razloga, različiti su procentualni iznosi uvećanja plate od jednog do drugog platnog razreda, te je navedenom primjenom razlika u svim platnim razredima u odnosu na iste na federalnom nivou dovedena na oko -8%, a u narednom periodu novi zahtjev Sindikata će biti uvećanje osnovice za obračun plate sa utvrđenih 289,5 KM na što je moguće viši nivo (300 do 315 KM).

5. Kada je u pitanju obračun plate za državne službenike i namještenike isti je izvršen u skladu sa uvećanom osnovicom za obračun plata u iznosu od 283 KM, u odnosu na ranijih 276 KM, te je i procenat minulog rada sa ranijih 0,5% za državne službenike i namještenike uvećan na 0,6%.

6. Na kraju želim naglasiti da je prava koja su definisana Kolektivnim ugovorom nemoguće jednostrano izmijeniti od strane poslodavca (Vlade Kantona Sarajevo), i to je činjenica koja daje poseban značaj potpisanom Kolektivnom ugovoru, pored drugih, prethodno navedenih, i u ranijem periodu opisanih argumenata, koji su poboljšali radno-pravni status svih uposlenih, iako je godinama bio na nivou stagnacije.

7. Pozivam sve članove Sindikata i uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije da svojim pismenim konkretnim, realnim i argumentovanim prijedlozima daju svoj doprinos i učestvuju u stvaranju još povoljnijeg radno-pravnog statusa, a sva eventualna pitanja, primjedbe i sugestije, pismenim putem upute Upravnom odboru Sindikata policije KS (putem sindikalnih povjerenika ili direktno na email: sindikatpolicijeks@gmail.com.

U narednom periodu Sindikat će tražiti hitno donošenje podzakonskih propisa koji su definisani Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Uredbe i sl.), ali i utvrđivanje eventualne odgovornosti svih pojedinaca za koje se utvrdi da su svojim činjenjem ili nečinjenjem, otežali funkcionisanje i poboljšanje kvaliteta rada Ministarstva i Uprave policije.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Informacija – plate

Čestitka povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Čestitka povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora

Potpisani Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Cijenjene kolegice i kolege, članovi sindikata

U meniju “Kolektivni ugovor” ili klikom na link možete vidjeti potpisani Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Uz iskrene čestitke svim članovima Sindikata i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije, želim da ovaj ugovor bude putokaz u stvaranju neophodnog socijalnog dijaloga između poslodavca i sindikata, te se zahvaljujem članovima Vlade Kantona Sarajevo, Pregovaračkim timovima Vlade i Sindikata na uspješno okončanim pregovorima radi zaključivanja prvog kolektivnog ugovora između Vlade KS i ovog Sindikata.

Putem sindikalnih povjerenika biće dostavljena analiza kolektivnog ugovora članovima sindikata.

Koristim prilika da Vam svima poželim dobro zdravlje, sreću i uspjeh, kako na ličnom i porodičnom, tako i na kolektivnom planu, te da u svom radu i ostvarivanju radnih prava i uslova rada budemo još uspješniji.

S poštovanjem 

Mirza Hadžiabdić 
Predsjednik Upravnog odbora 
Sindikata policije Kantona Sarajevo 

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Potpisani Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Vlada KS i Sindikat policije Kantona Sarajevo danas su, nakon 20 godina, potpisali prvi Kolektivni ugovor

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Prvi put, nakon 20 godina od kada je 1. februara 1997. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postalo pravni sljedbenik dotadašnjeg Centra javne bezbjednosti Sarajevo sa uspjehom je okončan socijalni dijelog između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije KS, što je rezultiralo prvim Kolektivnim ugovorom koji su danas potpisali premijer KS Elmedin Konaković i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Ocjenjujući da je Vlada Kantona Sarajevo i ovaj put, u ostvarivanju socijalnog dijaloga u Sindikatu policije imala kvalitetnog pregovarača, premijer Konaković izrazio je zadovoljstvo što ovaj  Kanton otvara i demonstrira način i put pregovaranja i dogovaranja različitih strana, a koji zajedno čine jednu cjelinu.

“U ovom slučaju naš posao je bio malo kompleksniji nego u ostalim pregovorima. Ovdje nismo samo pregovarali o osnovici plaće nego smo uspjeli unificirati neke dosadašnje različitosti u pristupima i sistemu. Naša policija je imala koeficijente koji nisu bili usaglašeni sa federalni propisom i matematički smo, tragali za rješenjem koje će biti optimalno, a na tragu je našeg obećanja da će svi uposleni u Kantonu Sarajevo ostvariti povećanje plaće od 2,5 posto, jer su to naši trenutni kapaciteti. Pronašli smo trenutno optimalno rješenje koje pomiruje te zahtijeve, ujednačuje koeficijente i ne dovodi u pitanje ostvarene plaće brojnih uposlenih u Upravi policije sa najnižim činom”, objasnio je premijer Konaković te dodao da je ovim potpisom stavljena tačka na sve socijalne dijaloge koje je Vlada KS vodila sa svim sindikatima u KS i uspješno otklonjena mogućnost potencijalnih tužbi.  

Ocjenjujući ovaj dan kao istorijski za sarajevsku policiju, uz simboliku 20. godišnjeg djelovanja  MUP- KS Mirza Hadžiabdić, predsjednik UO Sindikata nije krio zadovoljstvo činjenicom da je prvi put u istoriji sindikata policije zaključen Kolektivni ugovor koji definiše obim prava policijskih službenika i uposlenika u MUP-u KS.

“Pored određenih sindikalnih prava, ovim ugovor su regulisana i prava iz radnog odnosa i prava po osnovu rada u Upravi policije. Naš poseban zahtjev je bio da u ovaj Ugovor budu uključeni koeficijenti koji se primjenjuju za policijske službenike Federacjie BiH, kao i u nekim drugim kantonima, što je i urađeno. Po prvi put smo dobili izjednačene koeficijente s tim da osnovica ostaje stvar pregovora i dogovora u skladu sa ekonomskom moći KS. Ona nije izjednačena sa federalnom, utvrđena je u iznosu od 289,50 KM za 2017. godinu, do kada će na snazi biti ovaj ugovor. Nakon tri mjeseca, mi ćemo napraviti određene analize i vidjeti da li ima prostora za neke korekcije”, istakao je Hadžiabdić. Dodao je da će donošenje dodatih uredbi o naknadama u konačnici definisati primanja u policiji. Posebno je naglasio odredbu Ugovora kojom je omogućeno stipendiranje djece pripadnika policije koji su izgubili živote obavljajući svoje policijske zadatke.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Vlada KS i Sindikat policije Kantona Sarajevo danas su, nakon 20 godina, potpisali prvi Kolektivni ugovor

Ažurirani dokumenti Sindikata

U meniju Dokumenti možete pronaći ažurirane verzije dokumenata:

  1. Zahtjev za finansijsku pomoć
  2. Zahtjev za novčanu pozajmicu
  3. Pravilnik o korištenju finansijskih sredstava
Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Ažurirani dokumenti Sindikata

Čestitka povodom Nove 2017. godine

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo svima građanima Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine i članovima Sindikata policije Kantona Sarajevo, te članicama i članovima Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine želi sretnu i uspješnu Novu 2017 godinu, sa posebnim željama za dobro zdravlje i bolji prosperitet na društvenom i ličnom planu.

Posebno želimo uspješan rad policijskim službenicima koji svojim aktivnostima u novogodišnjoj noći brinu o sigurnosti u Kantonu Sarajevo i svojim radom osiguravaju svečanost u organizaciji Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva, koja je do sada ne zapamćena na našim prostorima.

Dajemo punu podršku radu Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo na preduzimaju svih aktivnosti kako bi novogodišnji praznici protekli u najboljem redu i miru, te pozivamo policijske službenike, članove sindikata, da svojim naporima daju puni doprinos u stvaranju sto povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za građane i posjetioce Kantona Sarajevo i države Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujemo se na saradnji medijima koji su pratili nase aktivnosti tokom 2016 godine.

Svima sretna i uspješna Nova 2017.godina.

Predsjednik Upravnog odbora
Sindikata policije Kantona Sarajevo
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Čestitka povodom Nove 2017. godine

Obilježena godišnjica pogibije policijskog službenika Muhidina Pivodića

Danas je u organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravom policije i Trećom policijskom upravom, obilježena 4. godišnjica pogibije policijskog službenika rahmetli Pivodić Muhidina, koji je ubijen 31.12.2012.godine dok je obavljao časnu policijsku dužnost.

Zbog niza obaveza koje imaju policijski službenici u vezi priprema oko osiguranja dočeka Nove godine, godišnjica je obilježena 30.12.2016. godine.

Tom prilikom je u prostorijama Treće policijske uprave – Policijske stanice Novi Grad od strane predstavnika sindikata, ministra i menadžmenta Treće PU upriličen prijem za porodicu.

Takođe, delegacije Sindikata policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, u prisustvu policijskih službenika i članova sindikata, te članova porodice, delegacije općine Novi Grad Sarajevo sa načelnikom Općine i predsjedavajućom općinskog Vijeća, te predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu, kao i mjesne zajednice Reljevo dvor, položile su cvijeće na mjestu pogibije policijskog službenika Muhidina Pivodića, kao i na njegovom mezaru na gradskom groblju Bare.

Prisutne kolege, članovi sindikata i porodice, kao i svi oni koji su došli da odaju dužnu počast poginulom kolegi i sugrađaninu, prisjetili su se okolnosti pod kojima je ubijen policijski službenik Muhidin Pivodić, časno obavljajući dužnost policajca, kojom prilikom je predsjednik upravnog odbora sindikata naglasio da je naš kolega koji je izgubio život na takav okrutan način dokaz posebne težine policijske profesije.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježena godišnjica pogibije policijskog službenika Muhidina Pivodića

Vlada KS saglasna da se sarajevskoj policiji od 1. januara 2017. povećaju plate

Izvor: klix.ba

Vlada KS saglasna da se sarajevskoj policiji od 1. januara 2017. povećaju plate
Predsjednik Sindikata MUP-a KS Mirza Hadžiabdić (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

 Kako je za Klix.ba kazao predsjednik Upravnog odbora Sindikata MUP-a KS Mirza Hadžiabdić danas je s Vladom potpisan protokol o pregovaranju u vezi zaključivanja kolektivnog ugovora.

“Definirano je da će prvi radni sastanak pregovaračkih timova biti 5. januara 2017. godine. Kako smo ranije kazali, osnovni cilj kolektivnog ugovora je poboljšanje radno-pravnog statusa i uslova rada uposlenika MUP-a KS, a posebno naglašavam da je cilj povećanje ličnih primanja policijskih službenika i od januarske plate 2017. godine”, kazao je Hadžiabdić.

 

Posebno je istakao kako im Vlada KS još uvijek nije pojasnila gdje je preusmjeren novac od propalog tendera za nabavku vozila, ali da su obećali da će u narednoj godini osigurati sredstva neophodna za vozila policije i novac preusmjeriti u razvojne projekte.

“Poznato je da ove godine nije realiziran tender za nabavku službenih vozila koja su u dosta lošem stanju i trebaju biti prioritet u 2017. godini. Koristimo vozila starija od deset godina koja nam vjerovatno u narednom periodu neće moći poslužiti”, izjavio je ranije za naš portal Hadžiabdić.

Iz sindikata sarajevske policije za naš portal su istakli da im se plata nije povećala više od deset godina iako se svakodnevno povećavaju standardi života i troškovi građana.

Smatraju da se plata policijskih službenika MUP-a KS se treba uskladiti s primanjima policijskih službenika Federalne uprave policije (FUP), najviše zbog složenosti i uslova rada u kojima rade i obima posla.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Vlada KS saglasna da se sarajevskoj policiji od 1. januara 2017. povećaju plate

Saopštenje za medije

Obavještavamo vas da će se u organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo, obilježiti 4. godišnjica pogibije policijskog službenika rahmetli Pivodić Muhidina, koji je svirepo i mučki ubijen 31.12.2012. godine samo zato sto je obavljao časnu policijsku dužnost.

Zbog niza obaveza koje imaju policijski službenici u vezi priprema oko osiguranja dočeka Nove godine, godišnjica će se obilježiti 30.12.2016. godine.

Predviđene su sljedece aktivnosti:

  • u 09,00 sati u prostorijama Treće policijske uprave – Policijske stanice Novi Grad prijem porodice.
  • u 10,00 sati izvršit će se obilazak mjesta pogibije u ulici Reljevska, općina Novi Grad,
  • u 11,00 sati posjeta mjestu ukopa na mezarju “Bare”.

Sindikat policije Kantona Sarajevo poziva sve članove, kao i ostale uposlenike MUP-a Kantona Sarajevo i građane da se odazovu obilježavanju godišnjice pogibije policijskog službenika rahmetli Pivodić Muhidina.

Molimo medije da u skladu sa svojim mogućnostima proprate navedene aktivnosti planirane za petak 30.12.2016.godine.

Predsjednik Upravnog odbora
Sindikata policije Kantona Sarajevo
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Saopštenje za medije

Dodjela paketića za djecu članova Sindikata policije Kantona Sarajevo

Dana 26.12.2016.godine u organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo upriličena je dodjela novogodišnjih paketića djeci članova Sindikata.
 
Uz prigodan zabavni program za djecu podijeljeno je oko 450 paketića, te je navedena prilika, pored, prevashodno, zabavnog karaktera za najmlađe,  iskorištena i za druženje članova sindikata, koji se,  radeći svakodnevne poslove i zadatke po razlicitim organizacionim jedinicama ne viđaju tako često.
 
Pored poboljšanja radno-pravnog statusa i uslova rada uposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova KS kroz insistiranje na donošenju adekvatnih zakonskih i podzakonskih propisa,  Sindikat organizuje i aktivnosti u vidu sportskih i drugih druženja, te zabave za najmlađe,  kao i dodjelu finansijske pomoći svom članstvu u skladu sa važećim aktima Sindikata.
 
Zahvaljujemo se J.P. “Lokom”, Novi Grad Sarajevo za pomoći pri realizaciji novogodišnje priredbe i sindikalnim aktivistima koji su uzeli učešća u organizaciji i realizaciji.
 
Svima članovima Sindikata policije i građanima Kantona Sarajevo želimo sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu  .
 
Predsjednik Upravnog odbora
Sindikata policije Kantona Sarajevo 
 
Mirza Hadžiabdić 
Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Dodjela paketića za djecu članova Sindikata policije Kantona Sarajevo