Obračun naknade uvećane za rad u dane svog sedmičnog odmora, zahtjev

Broj: SPKS-157/17

-MUP KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
-MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
-UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO
n/r policijskog komesara

Poštovani,

Odredbama člana 99. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”: broj 25/06 i 4/08) i odredbama člana 37. Kolektivnog ugovora između Vlade KS i Sindikata policije KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”: broj 6/17 i 10/17), između ostalog, propisana je naknada za rad u dane sedmičnog odmora za policijske službenike, uvećana za 30% od osnovne plate uvećane sa dodatkom na platu iz člana 31. Kolektivnog ugovora.

Obzirom da trenutno na LID-ovima za obračun plate ne postoji mogućnost obračuna navedene naknade, potrebno je da nadležna služba Ministarstva finansija Kantona Sarajevo omogući vrstu plaćanja “rad u dane svog sedmičnog odmora”, kako bi se isti mogao prikazati na obrascima za obračun plate.

Takođe, potrebno je da, nadležne organizacione jedinice Uprave policije MUP-a KS, prilikom obračuna plata policijskih službenika, evidentiraju i obračunavaju radne sate po osnovu kojih isti imaju pravo na naknadu uvećanu po navedenom osnovu, što do sada nije bio slučaj.

Članom 13. stav 4. Kolektivnog ugovora propisano je da se sedmično radno vrijeme raspoređuje na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, za sve uposlenike, osim za policijske službenike i namještenike čiji je rad, shodno rasporedu rada organizovan u smjenama i turnusima radi kontinuiteta u izvršavanju poslova i zadataka.

S tim u vezi, uvećanje naknade po osnovu rada u dane sedmičnog odmora ostvaruje policijski službenik, čije je radno vrijeme organizovano od ponedjeljka do petka ukoliko bude radno angažovan u subotu ili nedjelju, dok na pomenutu naknadu, shodno članu 37. stav 3. Kolektivnog ugovora, ima pravo i policijski službenik čiji je rad rasporedom rada organizovan u turnusima-smjenama, ukoliko je radio u dane svog sedmičnog odmora (npr. angažovanje u vrijeme slobodnog dana koji je ostvario po osnovu prava na sedmični odmor).

Kada je u pitanju obračun naknade ove vrste za državne službenike i namještenike, izvršenim provjerama utvrdili smo da postoji mogućnost evidentiranja naknade po navedenom osnovu, ukoliko bude i ostvareno pravo na istu, te da se ista, kao vrsta plaćanja, prikazuje pod nazivom “rad u neradne dane”, a obračunava se shodno važećim propisima koji se odnose na ove ktegorije uposlenika.

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obračun naknade uvećane za rad u dane svog sedmičnog odmora, zahtjev

Isplata plata, zahtjev

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Isplata plata, zahtjev

Isplata plata, dopis

Broj: SPKS-144/17  „HITNO“

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r premijera
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
MUP KANTONA SARAJEVO
n/r ministra
UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO
n/r policijskog komesara

Ovom prilikom Sindikat policije Kantona Sarajevo zahtjeva dostavu informacija po čijem nalogu je dana 13.03.2017. godine izvršena isplata plata za mjesec februar 2017. godine, samo za uposlenike Uprave policije, dok nije izvršena isplata plata za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova (Uprava administracije i podrške, kabinet ministra i inspektorat).

Naime, dosadašnja dinamika isplate plata odnosila se za sve uposlenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, bez obzira da li svoje radne poslove i zadatke izvršavaju u jednoj ili drugoj upravi, odnosno nekoj drugoj osnovnoj organizacionoj jedinici.

S tim u vezi, protivimo se bespotrebnoj podjeli po osnovu dinamike za isplatu plata, te zahtjevamo da se isplata plata za sve uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, uključujući i Upravu policije, isplaćuje isti dan, najkasnije do datuma isplate koji je do sada ostvaren.

Napominjemo da je na jednom od ranijih susreta sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo, na prijedlog sindikata, a s kojim je bio saglasan i ministar finansija, između ostalih, donesen zaključak da će se intenzivirati isplata plata, koja bi u konačnici omogućila da se isplaćuju do 10-og u mjesecu.

Očekujemo da ćete, uvažavajući dosadašnju saradnju, ovaj naš zahtjev razmotriti i prihvatiti, te nas o ishodu obavijestiti.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Isplata plata, dopis

Obilježen 8. mart, Međunarodni dan žena

Dana 08.03.2017. godine u organizaciji SPKS obilježena je proslava 8. marta, Međunarodnog dana žena. Proslavi je prisustvovalo oko 180 članica Sindikata.

Drage naše kolegice Sretan Vam 8. Mart

Upravni odbor SPKS

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Obilježen 8. mart, Međunarodni dan žena

Izmjene Kolektivnog ugovora između Vlade KS i Sindikata policije KS

Na sljedećem linku se nalazi Kolektivni ugovor o izmjeni Kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo, koji je potpisan 03.03.2017. godine.

Isti ima za cilj povoljniji obračun minulog rada za policijske službenike, kako je to i za državne službenike i namještenike, dakle minuli rad od 0,6% se računa na započetu, a ne za punu godinu radnog staža. Kod zaključivanja Kolektivnog ugovora od 01.02.2017. godine u istom je bilo definisano zakonsko rješenje, međutim, utvrdili smo da je na snazi povoljnije rješenje za sve ostale budžetske korisnike, tako da je Sindikat pokrenuo inicijativu za izmjenu, koja je u konačnici prihvaćena.

Druga izmjena odnosi se na brisanje odredbe kojom se definiše donošenje pravilnika o jednokratnom dodatku na platu, jer postoji podzakonski akt kojim je definisana navedena oblast.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Izmjene Kolektivnog ugovora između Vlade KS i Sindikata policije KS

Godišnjica pogibije policijskog službenika rahmetli Trako Mahmuta

Dana 24.02.2017. godine u organizaciji SPKS obilježena 19. godišnjica pogibije policijskog službenika rahmetli Trako Mahmuta. U prostorijama SPKS u 13,30 sati izvršen prijem porodice rahmetli Trako Mahmuta. U 14,30 sati zajedno sa porodicom rahmetli Trako Mahmuta izvršen obilazak mjesta ukopa na mezaru “Obad”, ulica Drinska bb, i u ime Sindikata izvršeno polaganje cvijeća.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Godišnjica pogibije policijskog službenika rahmetli Trako Mahmuta

Informacija – plate

U cilju potpunijeg informisanja članstva putem sindikalnih povjerenika, oglasnih ploča sindikata i web stranice Sindikata policije Kantona Sarajevo (www.sindikatpolicijeks.co.ba), dostavljaju se niže navedene informacije:

1. Obzirom da je, uvažavajući periode u kojima je ranije vršena isplata plate za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, bilo za očekivati da i plata za mjesec januar 2017. godine bude isplaćena do 13.02.2017. godine, kao predsjednik Upravnog odbora SPKS tražio sam informaciju zašto je došlo do određenog kašnjenja u isplati, te sam kao obrazloženje dobio odgovor da prvi put dolazi do isplate plate sa posebnih budžetskih razdjela, i to sa jednog za uposlenike Ministarstva, a sa drugog razdjela za uposlenike Uprave policije, obzirom da je, shodno važećem zakonskim odredbama, Uprava policije dobila i u praksi finansijsku neovisnost u pogledu budžetskih sredstava. Nadalje, početak nove budžetske godine, unos svih rješenja koja se odnose na obračun plate za policijske službenike shodno zaključenom Kolektivnom ugovoru i definisanje načina isplate plate i uvećanja za kolege invalide II kategorije, je zahtijevalo niz dodatnih aktivnosti od strane nadležnih: Odjeljenja za pravne, kadrovske i logističke poslove Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukaciju i Odjeljenja za računovodstvo, čijim uposlenicima se želim zahvaliti na dodatnom angažmanu s ciljem stvaranja potrebnih uslova za isplatu plate u najkraćem mogućem periodu, a to je 17.02.2017. godine. Za očekivati je da do ovih kašnjenja neće dolaziti u narednom periodu, te se isplata plate očekuje najkasnije do 15-og u mjesecu, sa trendom postepene ranije isplate koja bi u konačnici trebala rezultirati isplatom oko 10-og u mjesecu, što je bio jedan od dogovora sa ministrom finansija Kantona Sarajevo.

2. Prilikom zaključivanja Kolektivnog ugovora vodilo se računa da se određena prava definisana na osnovu zakona kojima se tretira radno-pravni status zadrže na istom nivou, odosno poboljšaju u pojedinim pravima, a definisana su i pojedina nova prava, kao što su: pravo na finansijsku pomoć iz člana 48. Kolektivnog ugovora, naknada za stipendiju iz člana 47. Kolektivnog ugovora, te određena povećanja u pogledu naknade za noćni rad, naknade za prekovremeni rad, naknade za rad u dane sedmičnog odmora, ali i naknade za pojačanu ishranu, koju će, pored Jedinice za specijalističku podršku, ostvarivati i pripadnici Jedinice za podršku. Posebno želim naglasiti da je prilikom definisanja prava na naknadu za pojačanu ishranu bilo određenih problema, jer su predstavnici pregovaračnog tima Vlade Kantona Sarajevo apsolutno bili protiv takve vrste naknade koja nije propisana zakonom i insistirali su da svi usposlenici imaju samo naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) u iznosu od 1%, dok su postojanje naknade za pojačanu ishranu dovodili u pitanje, jer je ista oporeziva.
Dodatna primjedba predstavnika pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo (premijera, ministra finansija, ministra pravde i uprave, ministra unutrašnjih poslova, ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, policijskog komesara i sekretara MUP-a Kantona Sarajevo), odnosila se na činjenicu da su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku po osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo iz 2004. godine, uživali pravo na naknadu za pojačanu ishranu zbog posebnih psiho-fizičkih uslova rada u iznosu od 2% od prosječne plate u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a koja je izmijenjena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo iz 2011. godine, kada je navedena naknada zadržana na nivou od 2%, a bilo ju je neophodno korigovati na 1%, kako bi u konačnici uz naknadu za topli obrok od 1% imali dodatnih 1%, a ne 1% + 2%, kao što je to bio slučaj. Sindikat je u tom pravcu izrazio svoj stav da je shodno navedenim odlukama, koje su važeće, i vršena isplata pripadnicima Jedinice za specijalističku podršku, što je po mišljenju Sindikata bilo pravno valjano, te je pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo, iznoseći argumente kako niko od budžetskih korisnika nema pravo na ostvarivanje naknada po navedenim osnovama (topli obrok i naknada za pojačanu ishranu), u iznosu od ukupno 3% prosječne neto plate isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku (što je cca 520 KM – cca 550 KM), ipak uvažio zahtjev Sindikata policije Kantona Sarajevo da se navedena naknada za pojačanu ishranu definiše u iznosu od 1% za obje organizacione jedinice, pored naknade za topli obrok od 1% (što je ukupno 2%). Ono što bi bilo neophodno posebno napomenuti je činjenica da naknada za pojačanu ishranu po Odluci Vlade Kantona Sarajevo, iako postoji od 2004. godine, nikada nije definisana kroz određena zakonska rješenja ili eventualno ugovor, već je isključivo ovisila o volji Vlade Kantona Sarajevo da je kroz novu odluku zadrži ili stavi van snage. Smatra se da je pomenutu naknadu bilo neophodno definisati Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo koji je usvojen 2006. godine ili eventualnim njegovim izmjenama i dopunama iz 2008. godine, odnosno zaključivanjem kolektivnog ugovora, što nažalost, do sada nije bio slučaj.

Kada je u pitanju pravo na poseban dodatak na platu policijskog službenika, propisan članom 31. Kolektivnog ugovora, predstavnici pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo, su bili isključivi u definisanju tog dodatka u iznosu 30% od osnovne plate za sve policijske službenike, a utvrđivanje pomenutog dodatka izuzetno za pripadnike Jedinice za specijalističku podršku u iznosu do 50%, smatrali su da je isti neophodno definisati kroz donošenje Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, čiji nacrt je u pripremi i Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo njegovo usvajanje u nacrtu je planirano za mjesec mart 2017. godine. Sindikat će kroz svoje djelovanje podržati i zahtijevati definisanje pomenutog prava, po osnovu kako je to definisano i u Zakonu o platama i naknadama policijskih službenika FBiH.

3. Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Sl. novine KS”, broj 25/06) u članu 86. st. 1. tačka b) definisano je: “radni staž: plaća se uvećava za 0,5% za svaku punu godinu radnog staža, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%”.

Zakonom o izmjenama i dopunana Zakona o policijskim službenicima (“Sl. novine KS”; broj 4/08) u članu 4. definisano je: ”u članu 86. tačka b) procenat 0,5% zamjenjuje se procentom 0,6%”.

Shodno navedenom, može se zaključiti da je zakonsko rješenje uvećenja plate po osnovu radnog staža 0,6% za svaku punu godinu radnog staža, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Članom 28. stav 3. Kolektivnog ugovora definisano je, shodno prethodno citiranim odredbama zakona, da se plata povećava za 0,6% (minuli rad) za svaku punu godinu staža osiguranja, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%. U konkretnom slučaju Sindikat je insistirao da pomenuto pravo ostane na istom nivou, kao što je bilo i do sada.

Međutim, uvidom u platne liste za policijske službenike, može se uočiti da je minuli rad za mjesec januar 2017. godine obračunat u manjem procentu za 0,6% u odnosu na minuli rad za mjesec decembar 2016. godine (što je cca 5 KM do cca 15 KM manje), iako nije bilo izmjena pomenutog prava, kako kroz odredbe Zakona o policijskim službenicima, tako ni kroz odredbe Kolektivnog ugovora.
Odmah po uočenom, zahtjevano je objašnjenje u Odjeljenju za računovodstvo, odakle su uputili na Trezor u Ministarstvu finansija, te sam održao hitan sastanak sa ministrom finansija i ministrom pravde i uprave, iznoseći prethodno opisane argumente, što su isti uvažili i od strane Ministarstva finansija i nadležnog Odjeljenja za računovodstvo će uz narednu (februarsku) platu biti izvršena korekcija isplate po navedenom osnovu, a konstavovano je da je bilo određenih grešaka prilikom obračuna plata za policijske službenike u ranijem periodu, te će biti neophodno pokrenuti i proceduru izmjena određenih propisa kojima se definiše navedena oblast. Navedeno je HITAN i neodložan posao nadležnih, sa kojim će Sindikat do kraja tekućeg mjeseca iznaći rješenje.

4. Zbog određenih tumačenja od strane pojedinaca koja su zasnovana na poluinformacijama, pa čak i dezinformacijama, kada su u pitanju koeficijenti za obračun plata policijskih službenika, još jednom želim naglasiti, iako sam to učinio i u aktu od 03.02.2017. godine, da je izričit zahtjev Sindikata bio da se za koeficijente primijene identični koeficijenti kao na federalnom novou, kako bi se otklonila diskriminacija po navedenom osnovu, jer je u jednom platnom razredu na nivou Kantona Sarajevo (npr. za čin policajac) bilo razlike u osnovnoj plati za oko -9% u odnosu na isti taj platni razred na federalnom nivou, dok je u drugom platnom rezredu (npr. za čin stariji narednik) bilo razlike oko -18% u odnosu na isti taj platni razred na federalnom nivou. Iz navedenih razloga, različiti su procentualni iznosi uvećanja plate od jednog do drugog platnog razreda, te je navedenom primjenom razlika u svim platnim razredima u odnosu na iste na federalnom nivou dovedena na oko -8%, a u narednom periodu novi zahtjev Sindikata će biti uvećanje osnovice za obračun plate sa utvrđenih 289,5 KM na što je moguće viši nivo (300 do 315 KM).

5. Kada je u pitanju obračun plate za državne službenike i namještenike isti je izvršen u skladu sa uvećanom osnovicom za obračun plata u iznosu od 283 KM, u odnosu na ranijih 276 KM, te je i procenat minulog rada sa ranijih 0,5% za državne službenike i namještenike uvećan na 0,6%.

6. Na kraju želim naglasiti da je prava koja su definisana Kolektivnim ugovorom nemoguće jednostrano izmijeniti od strane poslodavca (Vlade Kantona Sarajevo), i to je činjenica koja daje poseban značaj potpisanom Kolektivnom ugovoru, pored drugih, prethodno navedenih, i u ranijem periodu opisanih argumenata, koji su poboljšali radno-pravni status svih uposlenih, iako je godinama bio na nivou stagnacije.

7. Pozivam sve članove Sindikata i uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije da svojim pismenim konkretnim, realnim i argumentovanim prijedlozima daju svoj doprinos i učestvuju u stvaranju još povoljnijeg radno-pravnog statusa, a sva eventualna pitanja, primjedbe i sugestije, pismenim putem upute Upravnom odboru Sindikata policije KS (putem sindikalnih povjerenika ili direktno na email: sindikatpolicijeks@gmail.com.

U narednom periodu Sindikat će tražiti hitno donošenje podzakonskih propisa koji su definisani Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Uredbe i sl.), ali i utvrđivanje eventualne odgovornosti svih pojedinaca za koje se utvrdi da su svojim činjenjem ili nečinjenjem, otežali funkcionisanje i poboljšanje kvaliteta rada Ministarstva i Uprave policije.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Informacija – plate

Čestitka povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Čestitka povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora

Potpisani Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Cijenjene kolegice i kolege, članovi sindikata

U meniju “Kolektivni ugovor” ili klikom na link možete vidjeti potpisani Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Uz iskrene čestitke svim članovima Sindikata i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije, želim da ovaj ugovor bude putokaz u stvaranju neophodnog socijalnog dijaloga između poslodavca i sindikata, te se zahvaljujem članovima Vlade Kantona Sarajevo, Pregovaračkim timovima Vlade i Sindikata na uspješno okončanim pregovorima radi zaključivanja prvog kolektivnog ugovora između Vlade KS i ovog Sindikata.

Putem sindikalnih povjerenika biće dostavljena analiza kolektivnog ugovora članovima sindikata.

Koristim prilika da Vam svima poželim dobro zdravlje, sreću i uspjeh, kako na ličnom i porodičnom, tako i na kolektivnom planu, te da u svom radu i ostvarivanju radnih prava i uslova rada budemo još uspješniji.

S poštovanjem 

Mirza Hadžiabdić 
Predsjednik Upravnog odbora 
Sindikata policije Kantona Sarajevo 

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Potpisani Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Vlada KS i Sindikat policije Kantona Sarajevo danas su, nakon 20 godina, potpisali prvi Kolektivni ugovor

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Prvi put, nakon 20 godina od kada je 1. februara 1997. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postalo pravni sljedbenik dotadašnjeg Centra javne bezbjednosti Sarajevo sa uspjehom je okončan socijalni dijelog između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije KS, što je rezultiralo prvim Kolektivnim ugovorom koji su danas potpisali premijer KS Elmedin Konaković i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Ocjenjujući da je Vlada Kantona Sarajevo i ovaj put, u ostvarivanju socijalnog dijaloga u Sindikatu policije imala kvalitetnog pregovarača, premijer Konaković izrazio je zadovoljstvo što ovaj  Kanton otvara i demonstrira način i put pregovaranja i dogovaranja različitih strana, a koji zajedno čine jednu cjelinu.

“U ovom slučaju naš posao je bio malo kompleksniji nego u ostalim pregovorima. Ovdje nismo samo pregovarali o osnovici plaće nego smo uspjeli unificirati neke dosadašnje različitosti u pristupima i sistemu. Naša policija je imala koeficijente koji nisu bili usaglašeni sa federalni propisom i matematički smo, tragali za rješenjem koje će biti optimalno, a na tragu je našeg obećanja da će svi uposleni u Kantonu Sarajevo ostvariti povećanje plaće od 2,5 posto, jer su to naši trenutni kapaciteti. Pronašli smo trenutno optimalno rješenje koje pomiruje te zahtijeve, ujednačuje koeficijente i ne dovodi u pitanje ostvarene plaće brojnih uposlenih u Upravi policije sa najnižim činom”, objasnio je premijer Konaković te dodao da je ovim potpisom stavljena tačka na sve socijalne dijaloge koje je Vlada KS vodila sa svim sindikatima u KS i uspješno otklonjena mogućnost potencijalnih tužbi.  

Ocjenjujući ovaj dan kao istorijski za sarajevsku policiju, uz simboliku 20. godišnjeg djelovanja  MUP- KS Mirza Hadžiabdić, predsjednik UO Sindikata nije krio zadovoljstvo činjenicom da je prvi put u istoriji sindikata policije zaključen Kolektivni ugovor koji definiše obim prava policijskih službenika i uposlenika u MUP-u KS.

“Pored određenih sindikalnih prava, ovim ugovor su regulisana i prava iz radnog odnosa i prava po osnovu rada u Upravi policije. Naš poseban zahtjev je bio da u ovaj Ugovor budu uključeni koeficijenti koji se primjenjuju za policijske službenike Federacjie BiH, kao i u nekim drugim kantonima, što je i urađeno. Po prvi put smo dobili izjednačene koeficijente s tim da osnovica ostaje stvar pregovora i dogovora u skladu sa ekonomskom moći KS. Ona nije izjednačena sa federalnom, utvrđena je u iznosu od 289,50 KM za 2017. godinu, do kada će na snazi biti ovaj ugovor. Nakon tri mjeseca, mi ćemo napraviti određene analize i vidjeti da li ima prostora za neke korekcije”, istakao je Hadžiabdić. Dodao je da će donošenje dodatih uredbi o naknadama u konačnici definisati primanja u policiji. Posebno je naglasio odredbu Ugovora kojom je omogućeno stipendiranje djece pripadnika policije koji su izgubili živote obavljajući svoje policijske zadatke.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Vlada KS i Sindikat policije Kantona Sarajevo danas su, nakon 20 godina, potpisali prvi Kolektivni ugovor