Saopštenje za javnost

saopstenje13102016

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Saopštenje za javnost

Dopis, podrška radu Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Broj: SPKS-280/16

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO -n/r predsjedavajuće
VLADA KANTONA SARAJEVO – n/r premijera
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – n/r ministra
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO – n/r ministrice

VEZA: Naš akt broj: SPKS-280/16 od 24.06.2016. godine

Poštovani,

U vezi našeg akta, broj i datum veze, želimo Vam skrenuti pažnju po drugi put da Sindikat policije Kantona Sarajevo daje punu podršku u radu J.U. Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Naime, kako je planiranom reformom zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, planirano ukidanje navedenog Zavoda, tražimo od nadležnih da još jednom razmotre sve profesionalne i tehničke mogućnosti da Zavod ostane sa nadležnostima u kapacitetu kako je i do sada radio, gdje su naši zaposlenici ostvarivali najadekvatniju zdravstvenu zaštitu.

Strahujemo se da će policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo pomenutom reformom izgubiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, jer ni jedna zdravstvena ustanova neće na takav profesionalan način štititi zdravlje policijskih službenika, kako u preventivnom, tako i u postupku liječenja profesionalnih oboljenja, pogotovo imajući u vidu da navedeni zavod egzistira od 1953. godine.

Pozivamo Vas da reformom osigurate Zavodu status kakav je i do sada imao i da ostane u punom kapacitetu ostvarivanja zdravstvene zaštite policijskih službenika, kao što je slučaj i sa mnogim evropskim zemljama u kojima egzistiraju ovakve ili slične ustanove namijenjene prevashodno zdravstvenoj zaštiti policijskih službenika zbog niza specifičnosti njihove profesije.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Dopis, podrška radu Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Sedmice sudske nagodbe u svim sudovima u BiH

Broj: SPKS-475/16

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru

Shodno objavljenom Pozivu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, koji Vam u prilogu dostavljamo, Sindikat policije Kantona Sarajevo, kroz sindikalne organizacije, upoznao je svoje članstvo sa sadržajem navedenog poziva, te se tom prilikom 536 članova ovog sindikata izjasnilo da su zainteresovani za rješavanje svojih radnih sporova putem sudske nagodbe.

Imajući u vidu gore navedeno potrebno je da upoznate Vladu Kantona Sarajevo, kao drugu stranu u predmetnim sporovima, sa navedenom činjenicom, kako bi se ista očitovala o ponuđenoj mogućnosti definisanoj u predmetnom pozivu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Sedmice sudske nagodbe u svim sudovima u BiH

Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plate za državne službenike i namještenike MUP-a Kantona Sarajevo

Broj: SPKS-465/16

KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO – premijeru
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
MINISTARSTVO FINANSIJA – ministru
UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE MUP-a KS – direktorici

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 27.09.2016. godine Sindikat policije Kantona Sarajevo je donio odluku kojom zahtjeva od Vlade Kantona Sarajevo i resornih ministarstava da za narednu 2017. budžetsku godinu planiraju dodatna finansijska sredstva za plate i doprinose navedenih kategorija uposlenika uvećana za najmanje 10%.

Razlozi kojima se upravni odbor rukovodio i opredijelio za podnošenje ovakvog zahtjeva su obrazloženi na radnom sastanku sa premijerom Vlade Kantona Sarajevo i resornim ministrima koji je održan dana 09.09.2016. godine u zgradi Vlade Kantona Sarajevo.

Naime, prema našem saznanjima za iste ili za slične poslove u drugim organima uprave osnovica za obračun plate je značajno veća u odnosu na trenutnu od 276,00 KM, koja se primjenjuje, između ostalih i za naše članstvo, pa je tako osnovica za obračun plate u:

– Općina Ilidža 360,00 KM,
– Općina Centar Sarajevo 340,00 KM,
– Općina Novi grad Sarajevo 330,00 KM,
– Općina Novo Sarajevo 315,00 KM,
– Organi i institucije na nivou Federacije BiH 315,00 KM,
– Općina Stari grad Sarajevo 300,00 KM,
– Općina Ilijaš 293,50 KM,
– Općina Vogošća 290,00 KM,
– Općina Trnovo 280,00 KM.

Takođe, naša saznanja ukazuju da je i u pojedinim kantonima u Federaciji BiH veća osnovica od osnovica koja se primjenjuje u Kantonu Sarajevo, a troškovi života su itekako veći u našem kantonu u odnosu na druge kantone i gradove u Federaciji i državi BiH.

S tim u vezi, ovaj naš zahtjev smatramo apsolutno opravdanim i utemeljenim, te pozivamo Vladu i nadležna ministarstva da ispune naš zahtjev za povećanje osnovice za obračun plate tokom naredne godine uvećane za najmanje 10%.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plate za državne službenike i namještenike MUP-a Kantona Sarajevo

Dopis: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstva

Broj: SPKS-466/16

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE MUP-a KS – direktorici

Uvažavajući odredbe člana 16. i 94. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) i činjenicu da je na 44. vanrednoj sjednici odžanoj dana 16.09.2016. godine Vlada Kantona Sarajevo donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija i Uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 39/16), pozivamo Vas da prilikom izrade teksta pravilnika učešće u radnim grupama – komisijama uzmu i predstavnici sindikata, obzirom da se istim regulišu, pored radnih mjesta, i određena prava iz radnog odnosa.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Dopis: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstva

Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Broj: SPKS-467/16

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru

UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE MUP-a KS – direktorici

Uvažavajući odredbe člana 93. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) i člana 72. istog zakona, pozivamo Vas da, uz učešće sindikata, predložite tekst Uredbe o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada, jer se navedeni podzakonski akt direktno tiče određenog broja članova sindikata u pogledu ostvarivanja prava na dodatak uz platu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Uredba o radnim mjestima koja obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima

Inicijativa za donošenje kolektivnog ugovora

Broj: SPKS-468/16

KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO – premijeru
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
MINISTARSTVO FINANSIJA – ministru
UPRAVA POLICIJE MUP-a KANTONA SARAJEVO – policijskom komesaru

Shodno važećim odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), koje se odnose na donošenje i zaključivanje Kolektivnog ugovora, pokrećemo inicijativu da formirate pregovarački odbor sa kojim bi otpočeli pregovore za usaglašavanje i donošenje Kolektivnog ugovora za uposlenike MUP-a Kantona Sarajevo.

Obavještavamo Vas da je Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donio Odluku broj: SPKS-351/16 kojom je formirao pregovarački odbor u ime Sindikata policije Kantona Sarajevo, a koji čine:

 1. Hadžiabdić Mirza – Predsjednik pregovaračkog odbora,
 2. Alihodžić Demirel – član,
 3. Brko Mensud – član,
 4. Klačar Nermina – član,
 5. Hafizović Mihreta – član,
 6. Ćatić Viktor – član,
 7. Osmanović Asmedin – član.

Obzirom na navedeno potrebno je da, nakon što formirate Vaše predstavnike, obavijestite ovaj sindikat kako bi usaglasili datum otpočinjanja usaglašavanja teksta Kolektivnog ugovora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS
Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Inicijativa za donošenje kolektivnog ugovora

Premijer Konaković i ministar Halebić sa ministrom, komesarom i Sindikatom MUP-a Kantona Sarajevo

Izvor: vlada.ks.gov.ba

Na današnjem sastanku premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra finansija Jasmina Halebića sa čelnicima MUP-a Kantona Sarajevo, ministrom Vedranom Mulabdićem, policijskim komesarom Vahidom Ćosićem te predstavnicima Sindikata policijskih službenika KS i njihovim predsjednikom Mirzom Hadžiabdićem razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i pregovorima oko granskog kolektivnog ugovora, potrebi donošenja zakona o platama policijskih službenika, o pravima iz radno pravnog odnosa te mogućnostima unapređenja uslova fukcioniranja policije.

Predsjednik Sindikata Mirza Hadžiabdić zahvalio se Skupštini i Vladi KS za svaki vid pomoći, istaknuvši da je policija napredovala u ovom periodu jer su dobili materijalna i tehnička sredstva te zaposlili nove ljude.

Stvaranje što boljih uslova za rad pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo i ohrabrenja u onome što rade nikada neće biti dovedeno u pitanje:

“Naše je opredjeljenje da i dalje kadrovski i materijalno jačamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i uniformisanu policiju. Njihov rad i zalaganje moraju imati adekvatnu valorizaciju i činimo sve da tako i bude. I u ovih nekoliko zadnjih mjeseci vidjeli smo duge cijevi i oružane obračune sa najtežim posljedicama, svjesni smo sa čim se naši policajci susreću na ulicama Sarajeva i da rade jedan od najtežih i najodgovornijih poslova. U svakom trenutku oni imaju našu bezrezervnu podršku jer naša policija mora biti jak i profesionalan bedem odbrane od kriminala”, istakao je premijer Konaković nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima MUP-a Kantona Sarajevo.

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Premijer Konaković i ministar Halebić sa ministrom, komesarom i Sindikatom MUP-a Kantona Sarajevo

Poziv na sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo

VLADA KANTONA SARAJEVO
n/r g. Konaković Elmedin – premijer

MINISTARSTVO FINANSIJA
n/r g. Halebić Jasmin – ministar

MUP KANTONA SARAJEVO
n/r g. Mulabdić Vedran – ministar
n/r g. Ćosić Vahid – policijski komesar
n/r g. Petrović Sanja – direktorica
Poštovani,

Molimo Vas da početkom naredne sedmice planirate održavanje radnog sastanka sa predstavnicima Sindikata policije Kantona Sarajevo, a kao tačke dnevnog reda predlažemo:

 • Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo,
 • Kolektivno pregovaranje sa ciljem donošenja Kolektivnog ugovora za uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo,
 • Planiranje Budžeta za 2017. godinu,
 • Tužbeni zahtjevi,
 • Razno.

Shodno Vašim redovnim obavezama, molimo Vas da nas o mjestu i terminu odžavanja sastanka obavijestite.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Poziv na sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo

Probni obračun plate u skladu sa Nacrtom Zakona o platama policijskih službenika Kantona Sarajevo

KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO – premijeru
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – ministru
MINISTARSTVO FINANSIJA – ministru
PREDMET: Probni obračun plate u skladu sa Nacrtom Zakona o platama
policijskih službenika Kantona Sarajevo, traži se .-

VEZA: Dopis MUP-a Kantona Sarajevo, broj: 03/3-14-2-8794 od 16.08.2016.
godine
Sindikat policije Kantona Sarajevo je upoznat sa dopisom broj i datum veze, kao i činjenicom da do danas nije dostavljen odgovor, niti je izvršen traženi probni obračun plate za policijske službenike MUP-a Kantona Sarajevo, a koji bi bio u skladu sa Nacrtom Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, na čiji prednacrt je od strane ovog sindikata data saglasnost još 01.11.2013. godine.

Kako je neophodno prilikom donošenja zakonskih propisa planirati i obrazložiti i finansijske efekte donošenja takvog propisa, shodno odredbama Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na bužet („Sl. novine FBiH“, broj 34/16), a od strane Odjeljenja računovodstva Sektora za podršku MUP-a KS, upoznati smo da isti ne mogu bez tehničke podrške Ministarstva finansija KS izvršiti probni obračun, koji bi poslužio za finansijsko obrazloženje navedenog zakona, što je i bio razlog slanja akta broj i datum veze Ministarstvu finansija KS, neophodno je da odmah pružite potrebnu podršku, te da nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija KS, izvrše probni obračun plaće po platnim razredima i koeficijentima koji su dostavljeni predmetnim aktom sa osnovicom od 315,00 KM.

Naime, koristimo priliku da Vas upoznamo da je članom 35. Zakona o platama i naknadama policijskih službenika FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 45/10), propisano da su kantoni bili dužni u roku od 90 dana od dana donošenja navedenog zakona donijeti propis iz člana 31. istog zakona, kojim se reguliše visina i način ostvarivanja plata, naknada, dodataka na platu, koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim ministrarstvima unutrašnjih poslova.
Obzirom da je od navedenog roka prošlo više od šest godina, što se može smatrati odgovornošću Vlada u ranijem sazivu, a ne usklađivanje primanja policijskih službenika u Kantonu Sarajevo sa primanjima policijskih službenika na razini Federacije BiH, direktno je uticalo na materijalni status našeg članstva, smatramo da je krajnje vrijeme da na ozbiljan i konstruktivan način i dijalog sa ovim sindikatom, riješimo navedeno pitanje donošenja adekvatnih propisa s ciljem uređenja pomenute oblasti, za šta vjerujemo da ova Vlada i Skupština imaju volju i odgovornost.

Ovdje je potrebno naglasiti da se složenost i obim policijskih poslova koji su itekako veći i bezbjedonosno teži, ne može porediti od strane drugih policijskih agencija sa poslovima i zadacima koje obavljaju policijski službenici u Kantonu Sarajevo, glavnom gradu BiH, uz iskreno uvažavanje svih ostalih koji se bave ovom vrstom zanimanja.

Molimo Vas da nas, kao reprezentativni Sindikat policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, o realizaciji probnog obračuna i njegovim finansijskim efektima obavijestite pismenim putem, kako bi ovaj sindikat preduzeo dalje aktivnosti na realizaciji zaključaka sa 18. sjednice Upravnog odbora Sindikata policije KS, na kojoj je, između ostalog donesena odluka o pokretanju inicijative za konačno usvajanje nacrta Zakona o platama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, te usklađivanje plata policijskih službenika sa platama koje imaju policijski službenici na razini Federacije BiH.

Očekujući razumjevanje i međusobnu saradnju s Vaše strane, nadamo se da jedan probni obračun nećemo morati smatrati vidom opstrukcije donošenja propisa kojim se uređuju prava policijskih službenika našeg Kantona.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UO SPKS

Mirza Hadžiabdić

Objavljeno Događaji | Komentari isključeni za Probni obračun plate u skladu sa Nacrtom Zakona o platama policijskih službenika Kantona Sarajevo