PRIZNANJE MINISTRU PEĆANCU

Broj:SPKS-563/14
Datum:16.12.2014. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Uprava policije
Ured policijskoh komesara – n/r policijskog komesara Ćosić Vahida -

           U skladu sa odredbama člana 21 a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-593/14 od 04.12.2014.godine, Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo, Upravi policije, Uredu policijskog komesara, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dostavlja sljedeći :

P R I J E D L O G

              P r e d l a ž e  s e  Upravi policije, Uredu policijskog komesara, policijskom komesaru Ćosić Vahidu da ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g-dinu Pećanac Nerminu dodijeli :
–         pojedinačno priznanje – zlatnu značku MUP-a Kantona Sarajevo  i
pojedinačnu nagradu  – pištolj ili revolver sa posvetom.

O b r a z  l o ž e nj e

           Upravni odbor UG “Sindikat policije Kantona Sarajevo”, uz podršku Skupštine Sindikata policije Kantona Sarajevo donio je odluku da se dostavi Prijedlog Upravi policije, Uredu policijskog komesara, policijskom komesaru Ćosić Vahidu da ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo g-dinu Pećanac Nerminu dodijeli pojedinačno priznanje, zlatna značka MUP-a Kantona Sarajevo i pojedinačna nagrada pištolj ili revolver sa posvetom           Razlog da se dostavi ovakav prijedlog se prije svega nalaze u sljedećim činjenicama:           * G-din Pećanac Nermin je, kao što je opće poznato, imenovan na poziciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u iznimno delikatnom trenutku, kod bitno narušenih kako međuljudskih odnosa u Ministarstvu tako i odnosa kada je u pitanju izmjena ili pokušaj izmjene zakonodavno pravnog okvira na osnovu kojeg funkcioniraju policijske snage u Kantonu Sarajevo.
Iskustvom vrhunskog menadžera, svojom mirnoćom te napornim radom, isti je za veoma kratko vrijeme stabilizirao stanje u svim segmentima rada Ministarstva pri tome poštujući temeljna načela organiziranja i funkcioniranja policijskih snaga koja su proklamovana kako smjernicama međunarodnih tijela tako i važećim pravnim okvirom u Kantonu Sarajevo ali u Bosni i Hercegovini uopće.
* Tokom cjelokupnog mandatnog perioda, imenovani je svesrdno podržavao rad Sindikata policije Kantona Sarajevo, prihvatao incijative i prijedloge koje su dostavljane te u punom kapacitetu, u saradnji sa Sindikatom ishodio najbolja rješenja kada je u pitanju radno pravni i ekonomsko socijalni status svih kategorija uposlenika Ministarstva.
* Svakako, ovdje želimo istaći nemjerljivi doprinos g-dina Pećanac Nermina da je policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo, u ovim iznimno složenim vremenima po pitanju finansijske situacije, nabavljena najreprezentativnija, vrhunska odjeća, obuća, službeno naoružanje kao i druga neophodna oprema za obavljanje svakodnevnih poslova i zadataka.
* Također, svojim autoritetom i ugledom koji uživa u društvenoj zajednici, g-din Pećanac Nermin je obezbjedio sredstva, ne iz Budžeta MUP-a Kantona Sarajevo, za nabavke civilnih odijela (sako, hlače, košulja i kravata) za sve uposlenike Sektora kriminalističke policije  preko 300 (tri stotine) odijela.
* Ništa manje važnim se ima smatrati i činjenica, da su svim uposlenicima Ministarstva, kroz odgovarajuće nagrađivanje u više navrata tokom godine isplaćena značajna finansijska sredstva.
Želimo spomenuti da ovakav odnos na žalost nije zabilježen niti kod jednog ministra unutrašnjih poslova, sem opet kod g-dina Pećanac Nermina za vrijeme njegovog ranijeg mandata (period 2001.godine).
* Također, g-din Pećanac Nermin je prihvatio inicijativu Sindikata policije Kantona Sarajevo te je za vrijeme njegovog mandata, izmjenjen ranije nametnuti datum kada je u pitanju obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo.
Shodno naprijed navedenom, smatramo potpuno opravdanim da se ministru unutrašnjih poslova g-dinu Pećanac Nerminu dodijeli pojedinačno priznanje i pojedinačna nagrada na način kako to u uvodu predlažemo.

S poštovanjem,

                                                                                P R E D S J E D N I K

                                                                                      Đozo Nedžib

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Zapisnik sa sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova

Broj: US-062/14
Datum: 09.09.2014. godine

ČLANICAMA UNIJE SINDIKATA POLICIJE FBiH
- n/r Predsjednika Upravnog organa
- n/r Člana Upravnog odbora

Predmet: Zapisnik sa sastanka od 28.08.2014. godine, dostavlja se.-

Poštovani

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik sa sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova održanog 28.08.2014. godine u Sarajevu, na kojem su prisustvovali gosp. Halid Ganija, predsjednik  Unije samostalnih sindikata policije FBiH i gosp. Muamer Bajraktarević, generalni sekretar Unije,  a koji se odnosi na penzionisanje policijskih službenika.

 S poštovanjem,

Prilog:kao u tekstu,

PREDSJEDNIK
Dr.sc. Halid Ganija, s.r.

Dostavljeno:

 1. Kemal Đono
 2. Nedžib Đozo
 3. Zlatko Tuzlak
 4. Mahmut Alagić
 5. Dražen Kobaš
 6. Azmir Kozar
 7. A/A
Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka c. Statuta Udruženja Sindikat policije Kantona Sarajevo, Skupština Sindikata policije Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 20.12. 2013. godine,  d o n o s i:  

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU

U V O D

Bazirajući se na ulogu Sindikata uopće, Program rada Sindikata policije Kantona Sarajevo određuje osnovne ciljeve i programske zadatke organa SPKS. Osnovne odrednice u narednom periodu zasnovane su na zaštiti i osiguranju sindikalnih potreba i prava članstva sa posebnim akcentom na izmjenu i uređenje legislative na način da se ista uredi u cilju poboljšanja radno – pravnog i socijalno-ekonomskog statusa policijskih službenika ali i državnih službenika i namještenika, te reformu sindikata u organizacijskom smislu i metodama rada.

Najznačajnije aktivnosti u radu organa Sindikata policije Kantona Sarajevo prvenstveno očuvanje plaća i drugih naknada zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Sindikat će u toku programske godine nastaviti na unapređenju radno-pravnog, materijalnog i ukupnog položaja svog članstva, unapređenju ili očuvanju već stečenih prava, stalnom razvoju i jačanju sindikalizma, konstruktivnom djelovanju u okviru Unije sindikata policije F BiH i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

U metodu rada u 2014. godini, organi SPKS će koristiti svoja dosadašnja, vrlo značajna iskustva, kao i iskustva drugih sindikata u zemlji i inostranstvu, koja mogu unaprijediti efikasnost SPKS i bolje ga približiti nivou savremenog sindikalnog djelovanja.

I – ZAKONODAVSTVO

Kroz ovaj iznimno važan segment sindikalne aktivnosti posvetit će se posebna pažnja učešću Sindikata pri donošenju Zakona i ostalih propisa koji se tiču radno-pravnog statusa uposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova, uvjetima rada, prava i obaveze i slična pitanja, na svim nivoima vlasti.

Sindikat će, također, redovno pratiti primjenu pozitivnih propisa i na odgovarajući način reagirati u slučajevima njihovog narušavanja.

Organi sindikata će u saradnji sa Unijom aktivno pratiti procese donošenja zakona i drugih propisa na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kanotna Sarajevo,a koji imaju utjecaj na život i rad članova SPKS, te iznalaziti metode da svojim intervencijama omoguće što povoljnija zakonska rješenja.

Naglasak će se u narednom periodu posebno staviti na zakone kao što su Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo.

II – PRAVNA ZAŠTITA

Ovo je osnovno područje djelovanja sindikata uopće, te će određene aktivnosti na ovom planu imati poseban značaj u aktivnostima SPKS.

Pored pojedinačne pravne zaštite i zaštite lokalnog nivoa, koju organizira i provodi sindikat, zahtjevat će se i od  Unije da da svoj doprinos u ovoj oblasti, koristeći više sindikalne nivoe i njihove stručne službe, između ostalih, kantonalni i regionalni uredi SSS BiH, terenski pravni uredi MKSS-a, međunarodne sindikalne organizacije u čijem je članstvu USSP FBiH.

U oblasti kolektivnog pregovaranja i donošenju Kolektivnog ugovora kao temeljnog pravnog akta u ostvarivanju prava iz radnog odnosa članstva organi SPKS svoje aktivnosti usmjeritće na slijedeće:

 • Što hitnije potpisivanje kolektivnog ugovora i njegovo unaprijeđenje, te usuglašavanja sa novim zakonima i drugim propisima,
 •  Implementaciju Općeg kolektivnog ugovora,
 • Potpora USSP FBiH na donošenju jedinstvenog Granskog kolektivnog ugovora na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, kao posljedici reformskih procesa.

Pored gore navedenog organi i tijela sindikata će u skladu sa odredbama Statuta SPKS izvršiti izmjene i dopune općih akta koja su neophodna za pravilan, zakonit i efikasan rad SPKS, a radi se o slijedećim općima aktima SPKS;

 • Statut SPKS
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora i odbora solidarnosti SPKS
 • Pravilnik o korištenju finansijskih sredstava SPKS
 • Drugi akti sindikata

U cilju što bolje zaštite na radu Sindikat policije Kantona Sarajevo preduzet će slijedeće radnje;

ü  Zahtjevati od poslodavca ugovaranje povoljnog osiguranja za članstvo SPKS, te iznaći načine za dodatno osiguranje članstva za slučaj nezgoda, povreda na radu, invaliditeta, teških bolesti i smrti.

ü  Zahtjevati od poslodavca nabavku što kvalitetnije opreme za rad (prvenstveno uniformi, kao i drugih sredstava koja mogu uticati na zaštitu zdravlja,  tjelesnog integriteta i života, posebno policijskih službenika, koji su u poslednje vrijeme izloženi sve brutalnijim napadima.

III – SOCIJALNI POLOŽAJ ČLANSTVA

Znajući za težak socijalni položaj članstva u proteklom periodu organi sindikata svojim radom na ovom planu će:

Osigurati kontinuitet daljnjeg unaprijeđenja socijalnog položaja članstva, po osnovama socijalnih prava i zaštite,

 • Unaprijediti rad Fonda solidarnosti,
 • Socijalnu politiku sindikata utemeljiti na iskustvima i praksi ostalih granskih sindikata u okviru SSS BiH, te sindikata policije iz reda članica CESP-a.

IV – EKONOMSKO-PLANSKI POSLOVI

Organi SPKS će uložiti odgovarajuće napore u iznalaženju dodatnih oblika ostvarivanja prihoda, osim sredstava iz članarine, a u skladu sa Zakonom i Statutom SPKS.

a) Finansijski plan i raspolaganje  finansijskim sredstvima

U cilju racionalnijeg i svrsishodnijeg raspolaganja finansijskim sredstvima iz članarine i drugih prihoda,  Upravni odbor SPKS će sredstva prikupljena iz članarine i drugih prihoda, rasporediti  na slijedeći način;

 1. 50% za finansijsku i materijalnu pomoć članstvu u skladu sa kriterijima Odbora solidarnosti, kao i za Fond za pozajmice.
 2. 20 % za članstvo u Uniji samostalnih sindikata policije FBiH
 3. 10 % za nadoknade Predsjedniku i članovima Upravnog odbora, sekretaru, Predsjedniku Skupštine, sindikalnim povjerenicima, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, Predsjedniku i članovima Statutarne komisije i računovođi.
 4. 10 % za ostale potrebe i aktivnosti sindikata

a)      funkcionalne rashode vezane za rad, pripreme i održavanje sastanaka

b)      osposobljavanje sindikalnih aktivista,

c)      angažovnje stručnih lica (advokata i dr.) radi pružanja pravne pomoći članovima SPKS,

d)      informisanje i propagandnu djelatnost,

e)      organizvoanje svih vidova sindikalne borbe

f)       međunarodnu sindikalnu saradnju,

g)      nabavku literature, publikacija, glasila i sl.

h)      materijalne rashode /kancelarijski materijal, troškovi održavanja i kupovine sredstava rada, iskaznice, reprezentacija itd./,

i)       finansiranje učešća članova na sportskim i drugim takmičenjima u organizaciji SPKS prema materijalnim i finansijskim mogućnostima,

j)        finansiranje obeležavanja Dana Sindikata i drugih prigodnih manifestacija

k)       druge neophodne izdatke vezane za obavljanje aktivnosti SPKS.

 1. 10 % za štrajkački fond.

Sindikat će za potrebe finansiranja štrajka koristiti sva raspoloživa novčana sredstva koja se nalaze na računu Sindikata  u skladu sa odlukom štrajkačkog odbora, koji može obustaviti sva druga izdvajanja radi ostvarivanja ciljeva štrajka.

Sindikat policije Kantona Sarajevo, donijet će posebnu odluku o izdvajanju sredstava za učešće u organizaciji proslave 6. Aprila – Dana policije Kantona Sarajevo.

V – SINDIKALNA SURADNJA

Sindikat će stalno voditi računa da svoje aktivnosti usklađuje sa aktivnostima Unije samostalnih sindikata policije F BiH i SSS BiH, izvršava svoje obaveze prema Uniji, te sa ostalim granskim sindikatima iz sastava SSS BiH planira i provodi aktivnosti koje su u skladu sa interesima članstva sindikata.

Sindikat će posredstvom Unije nastaviti članstvo u CESP-u sa ciljem njihovog angažiranja u institucijama vijeća Evrope i Evropske unije (prema našim inicijativama).

U okviru međunaodne sindikalne saradnje, a u duhu unaprijeđenja dobrosusjedskih odnosa, organi SPKS će samostalno i u saradnji sa  Unijom posebnu pažnju posvetiti daljnjem proširenju saradnje sa srodnim sindikatima iz zemalja neposrednog okruženja, kao i Evropskim policijskim sindikatima.

VI – EDUKACIJA I INFORMISANJE

Analizirajući rad i efekte rada u proteklom periodu došli smo do saznanja da su edukacija i informiranje, iako važni faktori sindikalnog rada vrlo zapostavljeni. U vezi s tim u narednom periodu će se:

 • Pristupiti organiziranju odgovarajućih seminara i predavanja, te drugih oblika edukacije,
 • Informiranje članstva o svim interesantnim pitanjima nastojati razviti i podići na što viši nivo. To iziskuje studiozan pristup izradi programa informiranja članstva, a posebno njegovoj realizaciji,
 • Zbog ograničenih materijalnih sredstava, na ovom planu je potrebno koristiti edukativne projekte međunarodnih sindikata i nevladinih organizacija, te projekte iz programa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Informisanje je, potrebno i dalje razvijati. Pored dosada ustanovljenih metoda i formi informisanja Upravni odbor sindikat će analizirati i preporučiti po potrebi sindikalnim organizacijama dodatne aktivnosti.

Konkretan korak na ovom planu jeste još bolje dizajniranje i način održavanja  WEB stranice SPKS, kako bi se na taj način na najadekvatniji i najjeftiniji način svim članovima omogućio bolji pristup informacijama, te njihova opća informisanost o svim radnjama i aktivnostima koje preduzima SPKS.

Pored gore navedenog sindikalni povjerenici će nastaviti informirati članstvo putem sindikalnih pana koji se nalaze u svakoj sindikalnoj organizaciji, organizovanjem sastanaka i sl. metoda informisanja.

VII – SPORTSKE I DRUGE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

Obzirom na značaj sporta uopće, na planu sportskih i drugih društvenih aktivnosti potrebno je kroz organiziranje i učestvovanje na sportskim igrama pripadnika sindikata policije, stvoriti pozitivniju klimu i razviti prijateljske odnose među sindikatima članicama Unije, kao i srodnim sindikatima susjednih zemalja.

Sindikat će i u narednom periodu, kao i do sada,  nastaviti sa organizacijom i provođenjem sportskih i drugih društvenih aktivnosti. U realizaciju ovih aktivnosti bit će uključeni članovi sindikata kao i članovi njihovih užih porodica (djeca), te će se provoditi aktivnosti kao što su sportski turniri za članove sindikata, ugovaranje povoljnijih uslova korištenja sportsko-rekreativnih kapaciteta, škole plivanja i skijanja za djecu i drugo.

VIII – DJELOVANJE SPKS U OKVIRU UNIJE SINDIKATA POLICIJE FBIH

Organi SPKS će nastaviti i u 2014. godini praksu konstruktivnog participiranja u radu organa Unije sindikata policije FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH – Kantonalni odbor, te nastojati dati doprinos na unapređenju razvoja Saveza samostalnih sindikata BiH i stvaranju uslova za efikasnije djelovanje.

To je način da se, povratno, ostvare povoljniji efekti djelovanja organa i službi Saveza prema članstvu Unije sindikata policije i SPKS kao njene članice.

IX – OSTALE AKTIVNOSTI SPKS

Organi SPKS će se u toku 2014. godine baviti i drugim pitanjima iz svoga domena u cilju postizanja što povoljnijeg radno-pravnog i socijalnog položaja svoga članstva, a posebno će pratiti tok i ishod sudskih postupaka koji su u toku, a odnose se na potraživanja iz radnog odnosa prema poslodavcu (MUP- Kantona Sarajevo – Kanton Sarajevo), te će predstavnici UO SPKS biti u stalnom kontaktu sa advokatskim timom koji zastupa tužbe, te preduzimati druge aktivnosti u ovoj oblasti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

P R E D S J E D N I K

Nedžib Đozo

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Odluka

 

Description: logoUNIJA SAMOSTALNIHSINDIKATADescription: Logo SSS BiH copy POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

UNION OF INDEPENDENT POLICE TRADE UNIONS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Broj: US-092/13

Dana, 13.12.2013. godine

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE

–         n/r gosp. ISMET BAJRAMOVIĆ, predsjednik –

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Odluku broj: US-091/13 od 13.12.2013. godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Halid Ganija

 Na osnovu člana 21. i 23. Statuta Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Unije  samostalnih  sindikata policije  Federacije Bosne i  Hercegovine  na  16.  Redovnoj  sjednici  održanoj  u  Sarajevu,  dana 12.12.2013. godine,  d o n i o   j e

O D L U K U

I

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine cijeni da potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nije provedeno u skladu sa Odredbama istog kao i Statuta Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz razloga što prethodno nisu pribavljene odgovarajuće saglasnosti onih kategorija uposlenika na koje se isti odnosi.

II

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine konstatuje da će se potpisivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine negativno odraziti na postignuti nivo prava iz radnog odnosa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, a indirektno i na ostale kategorije uposlenika.

III

Obzirom na član I i II ove Odluke, Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da putem Stručne službe pokrene aktivnosti sudskog preispitivanja zakonitosti provedenog postupka potpisivanja predmetnih izmjena u cilju da se isto stavi van snage, a kako bi se zadržala ranije stečena prava.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: US-091/13
Dana, 13.12.2013. godine

Dostaviti:

–          Predsjedniku SSSBiH
–          Članicama USSP FBiH
–          A/A

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Halid Ganija

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Aktivnosti povodom nestatutarnog djelovanja

 

Broj:SPKS-511/13

Datum:09.12.2013. godine

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine
-          n/r predsjednika –

Unija samostalnih sindikata policije Federacije BiH
-          n/r predsjednika –

Kantonalni odbor SSS BiH za područje Kantona Sarajevo
-          n/r predsjednika –

PREDMET: Aktivnosti povodom nestatutarnog djelovanja, t r a ž e   s e,-

 Poštovani,

 Članovi Sindikata policije Kantona Sarajevo su putem medija primili vijest da je predsjednik granskog sindikata te potpredsjednik SSS BiH g-din Krušćica Salih sa predstavnicima Vlade Federacije BiH potpisao Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini, a kojim izmjenama člana 31. odnosno člana 32., je došlo do umanjenja zagarantovanih prava iz radnog odnosa službenika u pogledu naknade za ishranu tokom rada tj. toplog obroka i naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora te regresa, shodno čemu isti članovi zahtjevaju neodložnu reakciju Sindikata policije Kantona Sarajevo ali i ostalih relevantnih sindikalnih struktura.

 Naime, kao što Vam je poznato, naprijed navedena prava iz radnog odnosa temeljem odredaba člana 1. a u vezi sa članom 71. Kolektivnog ugovora su u većini Kantona crpili između ostalih i policijski službenici, te samim tim bilo kakvo potpisivanje izmjena istog, a naročito ukoliko su izmjene na nesumnjivu štetu radnika, bez saglasnosti/punomoći svih onih na koje se isti primjenjuje nije bilo moguće.

Iako smo o predmetnoj činjenici u više navrata pismenim i usmenim putem upozoravali potpredsjednika ali i predsjednika SSS BiH, isti se u potpunosti oglušio o predmetna upozorenja te prekršivši relevantne zakonske ali i statutarne norme, istovremeno zloupotrijebivši svoje ovlasti ali i djelujući u interesu poslodavaca a suprotno interesima radnika, je pristupio aktu potpisivanja izmjena, čime je načinio direktnu materijalnu štetu velikom broju uposlenika.

Svakako očekujemo da će u narednom periodu predmetne izmjene za sobom povući i izmjene kolektivnih ugovora iz oblasti obrazovanja, zdravstva te i drugih važećih kolektivnih ugovora, a sve na štetu uposlenika.

Nije nam poznato kojim se motivima vodio g-din Krušćica prilikom ovog nestatutarnog, nehumanog ali nadasve nemoralnog djelovanja. Zabrinjavajuće djeluju izjave koji su prenijeli pojedini mediji da će na ovaj način isti Vladi Federacije BiH omogućiti „da dodje do daha“.

Ne sporimo njegovu „iznenadnu“ emocionalnu povezanost sa Vladom ukoliko ista postoji, niti njegovu eventualnu težnju da svoju ličnu imovinu prenese u vlasništvo Vlade u cilju „upumpavanja“ odgovarajućih neophodnih sredstava (ili kisika pošto je metaforički korištena rijeć „dah) u Budžet, ali to ni u kom slučaju nije mogao, niti može činiti, u ime i preko leđa radničke populacije, naročito one koju formalno pravno ne predstavlja.

 Shodno navedenom, pozivamo naslov da svako iz svoje nadležnosti poduzme mjere i radnje u cilju zaustavljanja primjene naprijed navedenih izmjena kolektivnih ugovora, te po mogućnosti razmotri pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka u cilju poništenja istih, jer evidentno da prilikom potpisivanja nisu ispunjeni svi neophodni formalno pravni preduslovi, a što same izmjene čini ništavim i neprimjenjivim u praksi.

U očekivanju urgentne reakcije, ostajte s poštovanjem!

P R E D S J E D N I K
Nedžib Đozo

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Broj:SPKS-407/13

Datum:01.11.2013. godine

         Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo povodom tendecioznih tekstova koji su objavljeni na portalu EKRAN od dana 30.10.2013.godine, a koji za cilj imaju pokušaj diskreditacije menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Pećanac Nerminom, pisanim i elektronskim medijima dostavlja :

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
sa molbom da mediji isto prenesu u cjelosti

Sindikat policije Kantona Sarajevo je neprijatno iznenađen sadržajem krajnje neutemeljenih ataka kojima pojedinci pokušavaju narušiti harmonične odnose u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te na isti način nastoje dezavuisati svakodnevne uspjehe policijskih službenika Kantona Sarajevo u obračunu sa kriminalom na ulicama našeg glavnog grada.

Činjenica je, da isti ti pojedinci, arhivirani politički gubitnici, svoje frustracije svako malo iznose na portalu EKRAN koji im evidentno služi kao utješna nagrada u njihovom nastojanju da i dalje ostvare nikad prežaljeni politički uticaj na policijske snage Kantona Sarajevo.

U sivilu svog totalitarističkog ambijenta koji su neuspješno pokušali uspostaviti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, isti svakodnevno kritikuju i opremanje policijskih službenika odjećom, obućom i opremom vrhunskih perfomansi, pa čak do te mjere da spore općeprihvaćenu međunarodnu saradnju specijalnih jedinica, na kojima se pored sportskih takmičenja predstavnika iz svih relevantnih zemalja, razmjenjuju vrijedne informacije, održavaju seminari i kursevi za policijske starješine po pitanju organizovanog kriminala te time stiču neophodna policijska iskustva.

Prema autoru/ima ovih tekstova, a što smo na žalost doslovce, na svojoj koži iskusili, policija glavnog grada bi trebala biti odjevena po posljednjim dostignućima kineske tekstilne industrije, te bi se u pogledu međunarodne saradnje trebali držati parametara autrokratskih režima u kojima samo “vođe” mogu predstavljati državu, a ni u kom slučaju najreprezentativnija specijalna jedinica policije u državi.

U vezi sa naprijed navedenim, Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo ovom prilikom odaje iskreno priznanje g-dinu Pećanac Nerminu i menadžmentu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na istinskom zalaganju i predanosti za dobrobit kako uposlenika ministarstva tako i građana Kantona Sarajevo, kao i njihovu neupitnu socijalnu osvještenost ali i stručnost u rukovođenju Ministarstvom.

S poštovanjem.

UPRAVNI ODBOR

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Igman 2013 sportske igre

Rukovodeći se sindikalnim duhom i idejom organizovanja u cilju zaštite radnih i socijalnih prava policijskih službenika Kantona Sarajevo, grupa entuzijasta je maja mjeseca, sada već davne 1997. godine pokrenula aktivnosti i osnovala U.G.“Sindikat policije Kantona Sarajevo“ koji je okupljao uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svih kategorija.

S vremenom, uvidjevši prevashodno plemenitost ideje sindikalnog udruživanja ali i potrebu zaštite temeljnih prava iz radnog odnosa, policijski sindikalni pokret je s vremenom sazrijevao, kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu, do mjere da se isti smatra najznačajnijom policijskom sindikalnom organizacijom u državi.

U svijetlu ove tradicije, dana 29. maja 2013. godine, Sindikat policije Kantona Sarajevo je na Grkarici, u objektu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obilježio 15. godišnjicu osnivanja organizacijom prigodnog fudbalskog turnira ali i druženja uposlenika Ministarstva na kojem je učešće između skoro 200 učesnika uzelo i 12 ekipa, i to: PS Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš, ekipa Krim. policije Novo Sarajevo, ekipa Sektora krim.policije, ekipa Jedinice za specijalističku podršku te ekipa Jedinice za saobraćaj.

Prije samog početka takmičenja uručene su zahvalnice ljudima koji su ostavili značajan trag u osnivanju i funkcionisanju Sindikat policije Kantona Sarajevo, i to:

g-dinu Ćutuk Safetu, prvom predsjedniku UO SPKS u periodu od 1997. – 2001.godine,
g-dinu Bešić Mustafi, drugom predsjedniku UO SPKS u periodu od 2001. – 2004.godine i g-dinu Ikanović Muhamedu, trećem predsjedniku UO SPKS u periodu od 2004. – 2007.godine.

Ovdje svakako želimo istaći nesebičnu podršku u organizaciji obilježavanja Dana Sindikata policije Kantona Sarajevo i fudbalskog turnira koju su pružili ministarNermin Pećanac, policijski komesar Vahid Ćosić kao i cjelokupni menadžment Ministarstva.

Iako su fudbalski rezultati bili u drugom planu, ovdje ćemo navesti i pobjednike turnira, i to:

1.mjesto – Jedinica za specijalističku podršku
2.mjesto – PS Ilidža
3.mjesto – III Policijska uprava, PS Novi Grad.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Mirza Selimović, pripadnik Jedinice za specijalističku podršku koji je ujedno i najbolji strijelac turnira, dok je za najboljeg golmana turnira proglašen Edin Mujan.

Slike možete pogledati   OVDJE

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Saopštenje

Broj : SPKS-sl /13 Datum : 18.02.2013.godine

 O P Š T E NJ E

 Sindikat policije Kantona Sarajevo iskazuje istinsku zabrinutost činjenicom da su izvršene analize od strane stručnih institucija pokazale da su osnovni dijelovi policijske uniforme, prevashodno obuća, a opravdano pretpostavljamo i  pojedini dijelovi odjeće, iznimno lošeg kvaliteta do mjere da nisu preporučljivi za ljudsku upotrebu.

Iako je Sindikat za vrijeme mandata ministra Budimlić Muhameda te ranije Vlade Kantona Sarajevo, aktivno ukazivao na naprijed navedeno, imajući u vidu da se upitnost kvaliteta obuće i odjeće mogla zaključiti i pogledom i dodirom onoga što se po iznimno visokim cijenama nabavljalo, tadašnji poslodavac nije imao ni najmanje sluha, socijalne osjetljivosti niti moralne odgovornosti prema policijskim snagama Kantona Sarajevo, te je sva naša dobronamjerna upozorenja apriori odbacivao.

Nije nam poznato da li je utrošak od 160.000.-KM za nabavku vodopropustljivih cipela odnosno čizama koje sadrže visok postotak kartonskih i drugih nekvalitetnih, moguće i kancerogenih materijala bio smišljeni plan da se policija u Kantonu Sarajevo sistemski uništava, ali želimo vjerovati da će pravna država u ovom slučaju dati adekvatan odgovor kroz angažman svih institucija sistema, počevši od inspekcijskih, preko istražnih pa do sudskih organa vlasti. Zahtjevani odgovor će vjerujemo, obuhvatiti i provjere urednosti provedenih tenderskih procedura za nabavku poliesterskih jakni, kineskih košulja i kravata i ostalih dijelova odjeće u sveukupnoj vrijednosti budžetskih sredstava u iznosu od preko milion KM, kao i evidentnu odgovornost ministra Budimlića ali i drugih usko povezanih pojedinaca u ovom lancu zloupotreba i prevara.

Nepoštivanje propisanih normativa prilikom nabavke policijskih uniformi s vremenom su postali zaštitni znak ministra i članova tenderske komisije sastavljene uglavnom od malog broja dobro plaćenih pristalica iz redova administracije Ministarstva.

 Na žalost, iako Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo već dugi niz godina funkcionira sa manjkom od oko 300 policajaca, kao i da policajci svakodnevno ulažu iznimne napore da stepen sigurnosti građana i njihove imovine u Kantonu Sarajevo održe na visokom nivou, bivši ministar Budimlić sa pojedincima iz KO SDP BiH Sarajevo, iz najnižih političkih pobuda ne prestaje pokušavati narušiti stabilnost u policijskim snagama, u koju svrhu, sa neprirodnom strašću čak šalje SMS poruke uposlenicima Ministarstva.

Ne sporimo težnju imenovanog pojedinca ili grupe oko njega da u propisanoj, demokratskoj proceduri obezbjedi željene pozicije ili dio istih, ali način na koji to čine poslednjih mjeseci ne samo da je krajnje nemoralno i degutantno, nego je i sa aspekta važećih propisa blago rečeno, upitno.

Svakako očekujemo da će u narednom periodu energiju koju nesebično troše u cilju dezavuisanju policije Kantona Sarajevo, utrošiti dajući odgovore javnosti ali i nadležnim istražnim i sudskim organima o načinu, interesima i ciljevima nabavke opisanih dijelova policijskih uniformi.

P R E D S J E D N I K
Nedžib Đozo

 

 

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

POLICIJA TO ZASLUŽUJE

Broj : SPKS-25 /13
Datum : 28.01.2013.godine

GRAD SARAJEVO
ODBOR ZA DODJELU „ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“
ul. Hamdije Kreševljakovića broj 3/1

PREDMET: Prijedlog za dodjelu kolektivne Šestoaprilske nagrade gradaSarajeva u 2013. godini Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, p o d n o s i  s e, -

Uvaženom Odboru i poštovanim članovima Odbora,

Shodno Javnom pozivu o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva u 2013. godini, U.G. Sindikat policije Kantona Sarajevo dostavlja prijedlog da se kolektivna nagrada dodijeli Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za doprinos u odbrani glavnog grada BiH tokom agresije 1992-1995., i svim drugim zadacima postavljenim pred policiju do danas.

Naime, moderna historija ne poznaje da je bilo koja policija u društvenoj zajednici odigrala tako značajnu ulogu u odbrani i stvaranju države kao što su to uradile policijske snage u gradu Sarajevu i državi Bosni i Hercegovini. Prije dvadeset i jednu godinu, kada su policajci grada Sarajeva kao prva organizovana odbrambena formacija na obroncima planina oko grada, izuzetno slabo opremljeni,  uveliko sprečavali ulazak u grad agresorskih jedinica sastavljenih od pripadnika neočetničkih pokreta i jedinica JNA, u gradu zasutom granatama, na dan 18. maj 1992. godine izvršeno je postrojavanje pripadnika policije u općini Stari Grad Sarajevo, a nedugo potom i u drugim gradskim općinama.

Puni hrabrosti i ljubavi prema gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini, sarajevski policajci, spremni na beskompromisnu odbranu grada, svojih sugrađana i njihove imovine, stajali su jedan uz drugog bespogovorno služeći miru, pravdi i pravičnosti.

Osnovni pravci djelovanja policijskih snaga grada Sarajeva su se kretali u tri pravca, i to:

 • pružanje prvog organizovanog oružanog otpora agresorskim jedinicama,
 • sprečavanje različitih oblika kriminala i održavanje javnog reda i mira u gradu, te
 • održavanje ideje multietičnosti i multinacionalnosti u gradu kroz aktivnu zaštitu zajedničkih kulturnih institucija i vjerskih objekata svih konfesija.

Ne treba zaboraviti činjenicu da su zbog velikog broja pripadnika koji su, iz samo njima poznatih razloga, na početku agresije napustili policijske snage grada Sarajeva, uporedo regrutovani građani koji do tada nisu imali posebnog dodira niti sa policijskim, niti sa odbrambenim zadacima, te je posebno značajno bilo paralelno pokrenuti aktivnosti za njihovu obuku za profesioalno djelovanje, u ratnim uvjetima. Kao takve, policijske snage su od strane Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine priznate kao sastavna komponenta Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

Nije poznat broj lokacija, kao i bitaka u kojima su pripadnici policije Grada Sarajeva učestvovali u odbrani, ali je itekako poznato da je 250 policajaca dalo svoj život za tu ideju samostalne, jedinstvene i multietnične Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada. Također, ono na što svi možemo biti ponosni jeste to da niti jedan sakralni objekat u Sarajevu nije doživio ozbiljnija oštećenja osim oštećenja koji su plod granatiranja grada sa agesorskih položaja.

Kako su policajci u opkoljenom Sarajevu radili svoj posao dokaz je i činjenica da su brojni policijski službenici pred Međunarodnim tribunalom  u Hagu svjedočili o svojim uviđajima na svim mjestima gdje su snajoperskim hicima ili granatama ranjavani i ubijani građani Sarajeva – dva agresorska najviša oficira, zahvaljujući i tim svjedočenjima, osuđeni su na dugogodišnje kazne za opsadu i ubijanje Sarajlija.

Po okončanju borbenih dejstava, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, policija grada Sarajeva, shodno evropskim iskustvima i kroz tijesnu instruktivnu saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, transformiše se iz CSB Sarajevo u Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa jedinstvenim zadatcima koji predstavljaju klasične policijske poslove. Iako turbulentan, taj proces nije uticao na časno i odgovorno obavljanje osnovnih policijskih poslova, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo s vremenom izraslo u elitnu policijsku organizaciju u Bosni i Hercegovini, dok su pojedine organizacione jedinice, kao što su Specijalna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, redovito bilježile uspjehe na brojnim međunarodnim takmičenjima policijskih snaga u Evropi i svijetu.

Grad Sarajevo, danas sa blizu 600.000 stanovnika, dnevnom migracijom između 120.000 i 150.000 osoba, sa 120.000 registrovanih automobila, velikim brojem ambasada, konzulata, sjedišta međunarodnih organizacija, državnih i entitetskih institucija, te sa svakodnevnim značajnijim političkim, društvenim, kulturnim ili sportskim manifestacijama, može sa ponosom istaći da je jedan od tri najsigurnija glavna evropska grada. Rezultat je to i nesebičnog angažmana i predanog rada, a ponekada i žrtvovanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ovdje treba istaći i činjenicu koja nije samo puki statistički podatak, a to je da je oko 50 posto od ukupno otkrivenih i zaplinjenih narkotičkih sredstava u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine upravo zaplijenjen od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Također, nesumnjivo je značajno i da je procenat otkrivenosti krivičnih djela, a naročito onih najtežih, uprkos svih teškoća zbog složenog ustavnog i teritorijalnog uređenja države, veoma visok i značajno iznad prosjeka glavnih evropskih gradova.

U održavanju tog stepena sigurnosti, pripadnici Ministarstva uutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nesebično daju i svoje zdravlje, pa čak i svoje živote. Nažalost, takav primjer smo imali nedavno kada je sirepo ubijen policijski službenik na radnom zadatku Muhidin Pivodić.

Sve navedeno predstavlja samo mali dio razloga zbog kojih smatramo da cijenjeni Odbor treba Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dodijeli kolektivnu Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za 2013. godinu.

Smatramo da bi dodjela Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ne samo  značila valorizaciju uloge i značaja policijskih snaga tokom opsade Grada i u izgradnji savremene države i društva danas, nego bi predstavljala nesumnjiv pokretački motiv u budućnosti za sve policajce Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 SINDIKAT POLICIJE KANTONA SARAJEVO

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni

Sindikat policije KS organizovao kamp za djecu

image016

Video možete pogledati OVDJE

Slike možete pogledati OVDJE

Objavljeno Događaji | Komentari su isključeni